Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м2 са додатном опремом путем суфинансирања


   
У склопу пројекта „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима на основу Споразума закљученог између Града Бијељине, и хуманитарне организације „MAID“, број: 02-330-67 од 2020.год., којим су осигурана донаторска средства од стране Хуманитарне организације „MAID“ 40 %, Града Бијељине 40 % и властитог учешћа корисника 20 %, у циљу развоја пластеничке производње на подручју Града Бијељине, Градоначелник  расписује:
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м2 са додатном опремом
путем суфинансирања
 
 
I   ПРАВО УЧЕШЋА
 
Право  на учешће у Пројекту имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја Града Бијељина које не посједују пластеник, а желе покренути пластеничку производњу на властитом обрадивом земљишту или њихови чланови уже породице, као и на земљишту уступљеном на кориштење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта, као и они који не посједују више од 100 м² пластеничке производње и исту желе проширити.
 
Сви они који су остварили право по овом основу у претходних пет година кроз пројекте, као и донације које је реализовала Градска управа Града Бијељина у сарадњи са хуманитарним и другим организацијама или путем виших нивоа власти,  не могу извршити пријаву по овом јавном позиву. Право учешћа немају заспосленици организације Муслим Аид Сарајево и Града Бијељина.
 
II  УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА
 
Подносиоц  захтјева  треба да испуњава сљедеће услове:
 
 
1.            Да је незапослена или социјално и материјално угрожена особа
2.            Да је подносилац захтјева  или члан његове уже породице власник обрадивог земљишта погодног за пластеничку производњу и које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,
3.            Да је земљиште на надморској висини до 800м,
4.            Да  има могућност наводњавања пластеника,
5.            Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (547,80 КМ),
6.            Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана.
 
Одјељење за пољопривреду Града Бијељина је носилац активности везаних за реализацију Пројекта.
 
III ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА
 
Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева:
 
а) Погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања
(утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста),
б) Већ постојећи упис подносиоца у Регистар пољопривредних газдинстава или неко од чланова газдинства 
ц) Социјално-економски статус подносиоца захтјева (радно-правни статус подносиоца захтјева и чланова његовог домаћинста и висина примања по члану домаћинства),
 
Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати  кандидати који имају статус младе особе.
 
IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
Потребна документација за додјелу пластеника
 
1. пријавни образац - захтјев,
2. копија личне карте
3. овјерена кућна листа,
4.  власништво или посјед над парцелом (Посједовног листа, Уговор о закупу земљишта),
5.  овјерену изјаву да подносилац захтјева у посљедњих пет година није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине,  министарства, хуманитарних и других организација,
6. овјерена изјава да ће корисник  подстицаја добијени пластеник задржати у власништву најмање 3 године од потписивања Уговора,
7. овјерена изјава да не посједује пластеник већи од 100 м² у свом власништву
8. овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (547,80 КМ),
9. овјерена изјава да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
 
 
 V  ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА
 
Градоначелник именује Комисију за додјелу пластеника (представник организације „Muslim Aid” и представници Града).
 
Задатак Комисије за додјелу пластеника:
• преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе  крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање, те доставља градоначелнику.
 
Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје Гадоначелник на приједлог Комисије за додјелу пластеника.
 
Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној плочи Града Бијељине и службеној интернет-страници Града Бијељине.
 
 НАПОМЕНА:
 
• Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су да присуствују едукацији у трајању од два дана.
 
Обрасци захтјева се могу преузети на инфо–пулту Града Бијељине, и са потребном документацијом требају предати у затвореној коверти на протокол Града Бијељине са назнаком „За јавни позив за додјелу пластеника“, „Не отварај“, уз име, презиме и адресу подносиоца захтјева.
 
Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за пољоприврду Града Бијељине, 3. спрат, канцеларија број 17 или на број телефона 055/233-429 сваким радним даном од 07:00 -15:00 сати.
 
Јавни позив остаје отворен 10 дана од дана објављивања.
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.
 
 
Број:
Бијељина;                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                                                                        МИЋО МИЋИЋ