Документи

Кабинет Градоначелника

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 430
Факс: +387 (0)55 211 922
Адреса електронске поште: [email protected], [email protected]
 

slika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шеф кабинета: Миле Пејчић


 

У Кабинету градоначелника обављају се следећи послови:

- послови координације рада и сарадње са надлежним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама Градоначелника
- координација рада са другим организационим јединицама у Градској управи, Скупштином Града и њеним радним тјелима
- послови савјетника градоначелника
- послови протокола
- послови организовања презентације Града у земљи и иностранству
- обезбјеђује документациону основу и чување информација и података о активностима органа Града
- послови јавног обавјештавња о активностима органа Града
- послови односа са јавношћу
- обезбјеђење примјене Закона о слободи приступа информацијама и Стратегије комуникације са грађанима у оквиру свога дјелокруга рада
- послови интерне ревизије
- послови праћења реализације Стратегије развоја Града и других стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду, послови идентификације, стручне разраде, успостављања електронске базе података, обавјештавања грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких пројеката, пружања стручне и техничке подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града
- послови везане за пројекте европских интеграција, СЕАП односно активности и послове везане за енергетску ефикасаност и спровођење Акционог плана о енергетској одрживости општине/града Бијељина
- послови управљања људским ресурсима, спровођење поступака и припреме аката везано за запошљавање у Градској управи и одлучивање о правима, обавезама и одговорностима запослених, као и послови персоналне евиденције запослених
- стручни и административни послове за потребе Градоначелника
- други послови које му Градоначелник стави у дјелокруг рада.


 

У Кабинету Градоначелника организована су три одсјека и служба:
- Одсјек за односе са јавношћу
- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције
- Одсјек за управљање људским ресурсима
- Служба за интерну ревизију


 

Одсјек за односе са јавношћу

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 127
Факс: +387 (0)55 211 753

Адреса електронске поште: [email protected].

Шеф Одсјека: Предраг Лопандић

У Одсјеку за односе са јавношћу обављају се следећи послови:

- промоција и презентација развојних пројеката Града
- промоција активности органа Града на друштвеним мрежама и интернету
- у сарадњи са надлежним организационим јединицама Градске управе - праћење и прикупљање информација о реализацији Стратегије развоја и других стратешких планова Града и информисање јавности о реализацији развојних циљева
- успостављање комуникације са средствима информисања и организовање медијских кампања и акција Градоначелника
- креирање и спровођење промотивних акција и осталих облика комуникације који презентују и промовишу рад Градоначелника, Градске управе и Скупштине Града
- организовање јавних наступа начелника одјељења, руководилаца служби и одсјека
- припрема текстова за информисање јавности о активностима Градоначелника, Градске управе и Скупштине Града
- успостављање интерне комуникације у Градској управи Града
- припрема и организовање конференција за штампу Градоначелника
- припрема саопштења и обавјештења Градоначелника, Градске управе и Скупштине Града
- уређивање, одржавање и ажурирање интернет-странице Града
- планирање, израда и имплементација Стратегије комуникације са грађанима у сарадњи са одјељењима, службама и одсјецима
- припрема, координација и реализовање пројеката испитивања јавног мjења
- уређивање и издавање публикација  – промоматеријала, билтена, брошура, водича, прес-клипинг, обезбјеђивање аудио, видео и фото записа о значајним догађајима у Граду
- примјена Закона о слободи приступа информацијама
- послови везани за међународну сарадњу Града
- организовање вођења (модерирања) свечаних и других догађаја у организацији органа Града
- организовање информисања у ванредним приликама
- праћење, оцјењивање и анализирање повратних информација од грађана и њихових удружења (у двосмјерној комуникацији) и креирање конкретних мјера на побољшању имиџа Града
- други послови које му Градоначелник стави у дјелокруг рада.


Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 132

Адреса електронске поште: [email protected][email protected]ina.org.

Шеф Одсјека: Анкица Тодоровић

У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се следећи послови:

- праћење реализације Стратегије развоја Града и других стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду
- обавјештавање грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката
- обављање послова јединице за локални економски развој Града
- интегрисање пројектних идеја Аграрног фонда, Агенције за мала и средња предузећа, Туристичке организације Града, јавних предузећа и установа и других институција у сврху економског и друштвеног развоја Града
- подношење иницијатива органима Града за израду и реализацију пројеката из домена локалног економског и друштвеног развоја
- идентификација пројеката, стручна разрада и успостављање електронске базе података
- пружање стручнe и техничкe подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града
- послови везани за пројекте европских интеграција
- анализа регулативе ЕУ у вези са функционисањем локалних заједница
- успостава комуникације са преставницима међународних агенција, владиних и невладиних организација и других међународних субјеката са сједиштем у БиХ и региону
- припрема и кандидовање пројеката у склопу претприступних фондова ЕУ (IPA и други фондови)
- прикупљање података, израда регистра, израда планова и процедура везаних за енергетску ефикасност, активности на спровођењу енергетских прегледа и повећања ефикасности потрошње енергије, активности на успостави система праћења потрошње енергије путем софтверске платформе, спровођење пројеката, односно конкретних мјера повећања енергетске ефикасности у зградама и осталој инфраструктури у власништву Града, као и промовисање енергетске ефикасности и подстицање пројеката енергетске ефикасности
- други послови из дјелокруга рада по налогу Градоначелника.Одсјек за управљање људским ресурсима

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 186

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Дејан Благојевић

У Одсјеку за управљање људским ресурсима обављају се следећи послови:

- праћење реализације Стратегије управљања људским ресурсима у Градској управи
- праћење и организовање разних облика стручног усавршавања, те израда плана и програма стручног усавршавања запослених у Градској управи
- праћење оцјењивања службеника
- израда статистичких анализа у погледу квалификационе, старосне, социјалне и друге структуре запослених
- учествовање у изради аката којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених
- учествовање у изради акта о организацији и систематизацији радних мјеста
- спровођење процедуре запошљавања у Градској управи
- запошљавање приправника и волонтера и реализација програма обуке и полагања приправничког испита
- припремање спровођења поступка утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности запослених
- успостављање и спровођење механизама праћења учинака рада запослених, замјене одсутних, стимулације и награђивања
- вођење кадровске, односно, персоналне евиденције запослених у Градској управи
- израда појединачних аката у вези са запослењем
- други послови везани за људске ресурсе у Градској управи, у складу са законом и актима Градоначелника.
 

Теоријска обука у Техничкој школи Михајло Пупин” Бијељина
1.65 MB
Групе за обављање обука у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“
4.39 MB
Повеља интерне ревизије Града Бијељина
0.33 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс за пријем приправника
0.08 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс
0.13 MB
Образац за пријаву на интерни конкурс
0.12 MB
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2015. годину
0.65 MB