Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА КУПОВИНЕ СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВАНа основу тачке IX Програма додјеле бесповратних средстава за суфинансирање куповине сеоске куће са окућницом на територији Града Бијељина за 2023. годину („Службени гласник Града Бијељина “, број: 6/23), Градоначелник Града Бијељина, расписује

 
 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КУПОВИНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ
 

1.  Предмет јавног конкурса
 
Расписује се јавни конкурс за додјелу бесповратних средстава за суфинансирање куповине сеоске куће са окућницом на територији Града Бијељина за 2023. годину, са циљем смањења миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима Републике Српске и Града Бијељине, мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, рjешавањем стамбеног питања, те повећање броја становника у селима, смањење просjечне старости становништва у селима, повећање стопе наталитета и побољшање демографске структуре у селима, покретање и раст привредних активности на селу.
 
Сеоска кућа са окућницом се у смислу Програма додјеле бесповратних средстава за суфинансирање куповине сеоске куће са окућницом на територији Града Бијељина за 2023. годину (у даљем тексту: Програм) сматра кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на сусjедним парцелама у односу на сеоску кућу.
 
2. Подносилац пријаве на јавни конкурс
 
Подносиоци пријаве на јавни конкурс су: супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељи и млади пољопривредник/ца који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу.
Подносиоци пријаве конкуришу на прописаном обрасцу који подносиоци пријаве прилажу приликом конкурисања.
- Млади пољопривредник/ца у смислу Програма је физичко лице старости до четрдесет пет година живота, које није у брачној заједници, живи на селу и бави се пољопривредом.     
- Брачним паром се у смислу Програма сматра брачна заједница супружника, односно заједница живота жене и мушкарца, која је уређена Породичним законом РС.
- Ванбрачним партнерима се у смислу  Програма сматрају мушкарац и жена који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом РС.
- Самохрани родитељ у смислу Програма јесте родитељ који сам врши родитељско право јер je други родитељ непознат или је други родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а све у складу са Породичним законом РС.
 
3. Намјена бесповратних средстава
 
Бесповратна средства су намјењена за куповину сеоске куће са окућницом на територији Града Бијељина.
Бесповратна средства нису намјењена за опремање сеоске куће и окућнице,  порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.
 
4. Висина бесповратних средстава
 
У циљу суфинансирања куповине сеоске куће Град Бијељина додјељује износ  у вриједности од 50% од укупне вриједности непокретности, максимално до 20.000,00 КМ по кориснику.
Укупна купопродајна вриједност се утврђује на основу нотарски овјереног уговора или предуговора са јасно наведеном купопродајном цијеном.
Град Бијељина одобрена средства након закључења уговора преноси директно кориснику бесповратних средстава, на текући рачун код пословне банке.
  
5. Право и услови учешћа на јавном конкурсу
 
Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који обавезно испуњавају све сљедеће услове:
  1. Да су држављани БиХ-РС;
  2. Да имају пребивалиште на територији Града Бијељина;
  3. Да имају мање од четрдесет пет (45) година живота;
  4. Да су подносиоци пријаве у брачној заједници/трајнијој ванбрачној заједници у моменту подношења пријаве или је лице самохрани родитељ или млади пољопривредник/ца;
  5. Да нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Српске, изузев пољопривредног земљишта, и да исту нису отуђили/поклонили у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса;
  6. Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству;
  7. Да у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспјелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Српске.
  8. Да имају минимално средњошколско образовање.
Све обавезно прописане услове за учешће на Јавном конкурсу морају да испуне оба супружника/ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве.
 
 Поред свих обавезних услова за учешће на Јавном конурсу, подносиоци пријаве треба да испуњавају и један од три алтернативно прописаних услова:
1. Живе на селу самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице;
2.  Посједују формално факултетско образовање и имају намјеру да живе на селу;
3. Живе у градским срединама самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице и имају намеру да живе на селу;
 
Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиoци пријаве конкуришу, потребно је да испуњава сљедеће услове:
1. Да испуњава основне услове за живот и становање;
2. Да се налази у једном од села на територији Града Бијељина у којем постоји бар један од објеката јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, станица превоза или неки од наведених објеката постоји у сусједним селима;
3. Да је уписана у катастар непокретности/земљишне књиге на име продавца, без терета; 
4. Да је непокретност, као и сви дијелови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност или на сусједној катастарској парцели, изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да не постоји забиљежба да је непокретност или дио окућнице изграђена без дозволе или да је у поступку легализације;
5. Да је вриједност предметне сеоске куће са окућницом, односно купопродајна цијена, у границама њене вриједности на тржишту непокретности;
6. Да сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора као и да не постоје нерјешени имовинскоправни односи.
 
Подносиоци пријаве могу конкурисати само једном пријавом, осим у случају више силе односно у случају настанка непредвиђених околности које подносиоци пријаве нису могли спријечити или предвидјети.
Непокретност може бити у сувласништву више лица када се сви сувласници појављују као продавци својих сувласничких дијелова. Сеоска кућа са окућницом испуњава основне услове за живот и становање уколико је безбједна и условна за становање, посједује инфраструктуру – канализацију или септичку јаму, воду, струју и да постоји приступ до исте преко тврдог пута.
 
6. Подношење пријаве и потребна документација
 
Испуњеност свих обавезних прописаних услова за учешће на јавном конкурсу као и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом доказује се сљедећом документацијом:
 
Обавезна документација:
 
1. Образац пријаве;
2. Доказ о држављанству БиХ-РС за подносиоца пријаве (не старији од 6 мјесеци од дана објављивања јавног конкурса), као и потврду о пребивалишту на територији Града Бијељина;
3. Извод из матичне књиге рођених за подносиоце пријаве (самохрани родитељ доставља изводe и за дјецу);
4. Фотокопија личне карте подносиоца пријаве;
5. Изјава да подносилац пријаве живи на селу и бави се пољопривредом (само за младог пољопривредника/цу);
6. Доказ о брачној/ванбрачној заједници (за супружнике извод из матичне књиге вјенчаних не старији од мјесец дана од дана објављивања јавног конкурса, за ванбрачне партнере код нотара овјерена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два свједока, сачињена након расписивања јавног конкурса);
7. Извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или правоснажна судска одлука о лишењу родитељског права, односно пословне способности другог родитеља (само за самохраног родитеља);
8. Потврда издата од стране РГУ РС, о непосједовању непокретности подносиоца пријаве;   
9. Извод из листа непокретности (посједовни лист и ЗК уложак са идентификацијом уколико није ступио на снагу катастар непокретности) за непокретност за чију куповину конкуришу;
10. Потврда Министарства финансија РС - Пореске управе да су подносиоци пријаве измирили све доспјеле порезе и доприносе;
11. Потврда из Министарства финансија РС - Пореске управе да није било преноса власништва или сувласништва на име подносиоца пријаве у претходних пет година;
12. Изјава да подносиоци пријаве не посједују у власништву/сувласништву непокретност (објекат) на читавој територији РС и да исту нису отуђили у претходних 5 година;
13. Нотарски овјерен предуговор или уговор са јасно назначеном купопродајном цијеном;
14. Изјава да подносиоци пријаве нису у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству са продавцем непокретности;
15.  Изјава да подносиоци пријаве живе у закупљеној непокретности или увјерење о пребивалишту МУП-а за подносиоце пријаве, њихову дјецу као и за остале чланове домаћинства са којима живе у породичној заједници.
16. Копију дипломе/свједочанства о завршеној средњој школи за подносиоце пријаве.
 
Све изјаве које достављају подносиоци пријаве се овјеравају у Градској управи или код нотара, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.
 
Документација из става 1. тач.2-4, тачка 8, тач. 10-12. ове главе потребна је за оба супружника /ванбрачна партнера.
 
Након додјеле средстава уколико су уз пријаву доставили предуговор, корисници су у обавези накнадно доставити и нотарски овјерен купопродајни уговор.
 
Корисници који добију средства по овом Јавном конкурсу су у обавези пријавити пребивалиште на купљеној сеоској непокретности.
 
7. Обавезе корисника бесповратних средстава
 
Подносиоци пријаве који добију бесповратна средства не могу отуђити непокретност у року од десет година од дана закључења уговора о купопродаји са продавцем непокретности и иста мора бити осигурана у наведеном периоду.
Непокретност стечена додјелом бесповратних средстава не може бити предмет хипотеке или залоге, ради обезбјеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од пет година од дана закључења уговора о купопродаји са продавцем непокретности.
  
8. Разматрање захтјева и критеријуми за додјелу бесповратних средстава
 
Испуњеност услова за конкурисање утврђује Комисија за оцјену и контролу реализације пројекта (у даљем тексту: Комисија) коју именује Градоначелник, рјешењем.
Комисија провјерава и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом као и провјеру тржишне вриједности непокретности, а испуњеност услова констатује у обрасцу пријаве којим подносилац пријаве конкурише.
Бесповратна средства ће се додјељивати по редоследу поднетих пријава – до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намјену, а најкасније до 1. новембра 2023.године.
Пријава се сматра поднијетом моментом предаје на шалтер поште или моментом предаје на писарницу на адреси за пријем поште Града Бијељина, Трг Краља Петра Првог Карађорђевића бр. 1 76300 Бијељина.
У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне документације, подносиоци пријаве ће бити обавјештени да у року од пет дана допуне пријаву и то слањем обавјештења о допуни пријаве на електронску  адресу, која је назначена у обрасцу пријаве. Подносиоци пријаве су у обавези да у обрасцу пријаве наведу мејл адресу. Уколико се не поступи по обавјештењу о допуни пријаве у остављеном року, пријава ће се одбацити.
 
Комисија ће одбацити пријаву без права подносиоца пријаве да исту допуни у сљедећим случајевима:
 - подносиоци пријаве не испуњавају услове за конкурисање прописане овим Јавним конкурсом;
- подносилац пријаве конкурише за намјену која није прописана овим Јавним конкурсом;
- уколико је Комисија утврдила неиспуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.
 
Комисија разматра пријаве, провјерава формалну исправност докумената, утврђује испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу и подноси Градоначелнику приједлог Рјешења о додјели бесповратних средстава.
Комисија може извршити додатну провјеру поднијете документације и тражити додатне информације, али само од подносиоца пријаве која је формално исправна. Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве.
Коначну одлуку о додјели средстава доноси Градоначелник рјешењем, на приједлог Комисије. Конкурсна документација се не враћа.
Након доношења рјешења Градоначелник са корисницима закључује уговор.
Комисија има право утврђивати да ли се предметна непокретност користи у складу са намјеном Јавног конкурса, као и да покрене одговарајуће поступке поврата средстава уколико утврди да је дошло до одређених злоупотреба приликом пријаве или кориштења саме непокретности.
 
9. Начин и рок подношења пријаве 

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се ПРЕПОРУЧЕНОМ пошиљком на адресу Градске управе Трг Краља Петра Првог бр. 1, 76300 Бијељина или предајом на писарницу на наведеној адреси. Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс – средства за додjелу бесповратне помоћи за суфинаснирање куповине сеоске куће са окућницом- НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте. Пријаве које нису поднијете на горе предвиђен начин се неће разматрати.
Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Града Бијељина“, на огласној табли Градске управе, као и на сајту Града Бијељина.
 
Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2023. године.
 
10. Остале напомене 
Јавни конкурс, образац пријаве и Програм додјеле бесповратних средстава за суфинансирање куповине сеоске куће са окућницом на територији Града Бијељина за 2023. годину, доступни су на интернет страници Града Бијељина (www.gradbijeljina.org).
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити у Одјељењу за пољопривреду на број телефона 055-233-428 и 055-233-429.
 
  
Број: 02-014-1-1337/23                                                          
Датум, 10.05.2023. године           


ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Љубиша Петровић