Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Strategija razvoja Grada Bijeljina 2014-2023.

Strategija integrisanog razvoja 2014 –2023. godine je ključni strateško-planski dokument Grada Bijeljina, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i poboljšanja životne  sredine i prostora. Strategija je izrađena kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja Grada i sveukupnog života u njemu. Kao takva, Strategija integrisanog razvoja je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti, i to prije svega sa nacrtom Razvojne strategije BiH 2010-2014. godine, Strategijom socijalne uključenosti iz 2010. godine, ali i sa drugim sektorskim strategijama na državnom i entitetskom nivou.

Strategija razvoja Grada Bijeljina za period 2014-2023. godine izrađena je od strane radnih tijela koja je imenovao Gradonačelnik, uz puno učešće javnog, privatnog i nevladinog sektora. Strategija informiše sveukupnu javnost i privatne ulagače o razvojnom putu grada, predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira osnovu za praćenje napretka te ohrabruje saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

Strategija  razvoja predstavlja putokaz za sveukupni razvoj Grada Bijeljine, a obuhvata ekonomski, društveni i plan zaštite i unapređenja životne sredine, uz poštovanje prostornog aspekta. Vizija razvoja, te strateški ciljevi razvoja Grada definisani su na period od 10 godina. Prihvatajući činjenicu da postavljanje ciljeva podrazumijeva ne samo odgovor na pitanje „šta“, već i „kako“, te da je odgovor na ovo pitanje od ključnog značaja za kvalitetnu implementaciju Strategije, Gradski razvojni tim je izradio sektorske planove i operativni dio Strategije. Sektorski planovi, operativni ciljevi, programi, projekti i mjere, usmjereni ka poboljšanju kvaliteta života u Gradu, definisani su na period od 5 godina. Okvirni operativni planovi su izrađeni za naredne tri godine realizacije Strategije.

Bitno je naglasiti da Strategija obuhvata i listu prioritetnih programa i projekata u svakom sektoru, a koji omogućavaju dosezanje postavljenih ciljeva putem provođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Nadalje, prioritetni programi i projekti nisu samo osnova za korišćenje gradskih i drugih domaćih izvora sredstava, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima sredstava, poput Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) programa Evropske Unije, ali i drugih programa podrške u Bosni i Hercegovini.

Kod izrade strategije razvoja Grada Bijeljine posebno se vodilo računa o ostvarivanju horizontalne intersektorske usklađenosti te vertikalne usklađenosti Strategije sa strategijama i planovima na drugim nivoima. Dodatan značaj je poklonjen mogućim inicijativama međuopštinske saradnje. 

Preduslov kvalitetne i pravovremene implementacije Strategije jeste prepoznavanje njenog značaja od strane sveukupne lokalne zajednice i viših nivoa vlasti, ali i uspostava Strategijom predviđenih mehanizama za njeno sprovođenje, izvještavanje, dopunjavanjei sveukupnu operacionalizaciju, a što je zadatak koji Gradu, ali i svim drugim akterima u lokalnoj zajednici, predstoji u narednom periodu.

Strategiju razvoja Grada Bijeljina izradio je Razvojni tim Grada Bijeljina u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). Tehničku podršku Razvojnom timu u sklopu ovog projekta pružio je Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle.
 

Trogodišnji indikativni finansijski planovi Strategije 6.76MB
Godišnji izvještaji o realizaciji Strategije 6.83MB
Godišnji planovi implementacije Strategije 3.97MB
Infografika Strategije razvoja 615.63KB
Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za 2018. godinu 180.92KB
Strategija lokalnog razvoja Grada Bijeljina 2014-2023, revidovana za period 2019-2023. 3.55MB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za period 2016 – 2018. godine - zaključak o usvajanju 542.71KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za period 2016 – 2018. godine - plan 315.14KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za period 2016 – 2018. godine - sažetak 88.2KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za period 2017 – 2019. godine - zaključak o usvajanju 227.53KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za period 2017 – 2019. godine - plan 716.97KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za period 2017 – 2019. godine - sažetak 3.08MB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije stragtegije razvoja Grada Bijeljina za period od 2018-2020. godine-zaključak o usvajanju 458.83KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije strategije razvoja Grada Bijeljina za period od 2018-2020. godine- plan 321.24KB
Trogodišnji indikativni finansijski plan implementacije strategije razvoja Grada Bijeljina za period od 2018-2020. godine-sažetak 597.68KB
Strategija razvoja Grada Bijeljina 2014-2023. 7.16MB
Godišnji plan implementacije strategije razvoja Grada Bijeljina za 2018. godinu 628.75KB
Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja Grada Bijeljina za 2017. godinu 1.25MB
Godišnji plan implementacije strategije razvoja Grada Bijeljina za 2017. godinu 379.96KB
Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja Grada Bijeljina za 2016. godinu 994.41KB
Godišnji plan implementacije strategije razvoja Grada Bijeljina za 2016. godinu 277.27KB
Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja Grada Bijeljina za 2015. godinu 1.12MB
Godišnji plan implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za 2015. godinu 197.65KB
Zaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za 2014. godinu 350.66KB
Odluka o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina 1.27MB
Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za 2014. godinu 514.1KB