Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

BFC

Grad Bijeljina je ispunio uslove za sertifikaciju grada sa povoljnim poslovnim okruženjem prema zahtjevima BFC SEE standarda (Business Friendly Certification South East Europe – BFC SEE), ispunjavajući 12 kriterijuma i više od 80 podkriterijuma, sa ocjenom 84,4%, koji se odnose na unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima.
Predstavnici Vlade Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske  uručili su 30.06.2015. godine gradonačelniku Bijeljine Mići Mićiću sertifikat koji predstavlja potvrdu da Gradska uprava Grada Bijeljina nudi investitorima usluge visokog kvaliteta olakšavajući njihovo poslovanje i da neprestano radi na poboljšanju poslovnog ambijenta u lokalnoj zajednici.
Da bi se potvrdila kontinuirana primjena kriterijuma za sertifikaciju, nakon 12 mjeseci slijedi nadzorna provjera, a proces resertifikacije se sprovodi nakon dvije godine i za njega se primjenjuju ista pravila kao i tokom prve sertifikacije.

Kriterijumi povoljnog poslovnog okruženja u BFC SEE
Kvalitet lokalnog poslovnog okruženja ocjenjuje se na osnovu 80 podkriterijuma sertifikacije koji su grupisani u 12 kriterijuma:
 1. Strateški pristup lokalnom ekonomskom razvoj
 2. Organizacioni kapacitet za pružanje podrške privredi (Kancelarija za LER)
 3. Uključenost privrede u rad lokalni uprave (privredni savjet)
 4. Efikasan sistem za izdavanje građevinskih dozvola
 5. Dostupnost informacija i baza podataka relevantnih za poslovanje
 6. Primjena marketinga u cilju promocije investicija
 7. Kreditna sposobnosti i finansijska stabilnost
 8. Promocija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa
 9. Podsticanje privatno-javnih partnerstava
 10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge
 11. Transparentna i stimulativna politika lokalnih taksi, poreza i podsticaja
 12. Primjena informacionih tehnologija.
   
Prednosti programa BFC SEE
BFC SEE pečat kvaliteta u kratkom roku postao je široko priznat pokazatelj efikasne lokalne administracije i povoljne investicione klime u jugoistočnoj Evropi. Program obezbjeđuje stabilno i unaprijed poznato poslovno okruženje koje pruža garanciju investitorima da će sve sertifikovane opštine privredi pružiti isti nivo usluga.
Opštine/gradovi koje se uključe u program stiču mogućnost da se pozicioniraju u odnosu na najnaprednije lokalne samouprave u južnoistočnoj Evropi i obezbijede značajnu podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora.

..........................................................................................................................................................................

Priručnik za sertifikaciju gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi - EDICIJA III
 
Regionalni tehnički sekretarijat je u saradnji sa tehničkim sekretarijatima iz zemalja članica BFC SEE mreže u prethodnom periodu organizovao niz sastanaka sa partnerima u procesu i svim relevantnim sagovornicima u regionu: predstavnicima radnih tela BFC SEE mreže, sertifikovanih opština i opština u procesu, privrednicima, provjerivačima i stručnjacima iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i standardizacije. Sa ciljem da se stručni sadržaj i postojeći kriterijumi unaprijede, nakon opsežnih konsultacija i usaglašavanja prikupljenih informacija, sugestija i komentara, 2017. godine usvojena je nova edicija BFC SEE standarda – Edicija III.
 
Nova edicija standarda sadrži 68 potkriterijuma u okviru 10 revidiranih kriterijuma kojima su obuhvaćene konkretne izmjene i usklađivanja dokumentacije zemalja članica BFC SEE mreže u postupku sertifikacije, a sa razvojem BFC SEE e-platforme (www.bfc-see.org) uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga (GIZ ORF MMS) omogućena je i automatizacija cjelokupnog procesa.
 
BFC SEE program je namijenjen opštinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni da unaprijede svoj poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije. Kvalitet lokalnog poslovnog okruženja ocjenjuje se na osnovu više od 60 potkriterijuma sertifikacije koji su grupisani u 10 kategorija. Vrijeme potrebno jednoj lokalnoj samoupravi da ispuni sve kriterijume se razlikuje i zavisi od njene spremnosti na početku procesa sertifikacije.
 
Jedna od posebnih novina novog procesa certifikacije je E-certifikacija.
 
BFC SEE softver predstavlja jedinstveni IT alat za monitoring poslovnog okruženja u regionu jugoistočne Evrope razvijen uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga (GIZ MMS ORF), koji će doprinijeti većoj efikasnosti, vidljivosti i uticaju regionalne BFC SEE mreže i njenih struktura. Softver omogućava automatizaciju celokupnog procesa sertifikacije, on-lajn prijavu i podnošenje dokumentacije u elektronskom formatu, razmjenu primera dobrih praksi, kao i olakšan pristup i raspolaganje podacima između lokalnih samouprava i privrede.


 http://bfc-see.org/