Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за легализацију

Ovdje unijeti sadržaj.
Одсјек за легализацију
Адреса:
Карађорђева улица 4
76300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 198
Шеф Одсјека: Душан Савић

Адреса електронске поште: [email protected]
...
У Одсјеку за легализацију обављају се сљедећи послови:
- спровођење управно-правног поступка који се води по захтјевима странака за легализацију објеката, односно, дијелова објеката, који су започети или реконтруисани без грађевинске дозволе, као и објеката изграђених на основу грађевинске дозволе, на којима је приликом грађења одступљено од грађевинске дозволе и главног пројекта
- припрема накнадних локацијских услова, рјешења о грађевинској и употребној дозволи и других аката из надлежности Одсјека
- издавање увјерења о чињеницама о којима постоји службена евиденција у Одсјеку, пружање обавјештења из дјелокруга рада Одсјека
- припрема градских одлука из области урбанизма и грађења (из надлежности Одсјека) као и остали послови који се појаве у његовом раду
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења, односно други послови који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.