Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за послове комуналне накнаде

Ovdje unijeti sadržaj.

Одсјек за послове комуналне накнаде
Адреса:
Улица Меше Селимовића 22
76 300  Бијељина
Телефон: +387 (0)55 209 644
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Мирсада Ђезић
 
У Одсјеку за послове комуналне накнаде обављају се следећи послови:
- израда и дистрибуција првостепених рјешења о утврђивању обвезника и висине комуналне накнаде,
- рад по жалбама првостепеног органа и обрада предмета по жалби ради достављања  другостепеном органу,
- рад по тужбама у управном спору (израда одговора на тужбени захтјев),
- рад у поступку за ванредно преиспитивање судских одлука везаних за управне спорове пред Врховним судом РС,
- комплетирање документације и њено достављање у случају покретања поступка пред надлежним судом, против обвезника који су пали у доцњу,
- архивирање окончаних предмета,
- одржавање ажурног стања података у софтеру (нумеричка и графичка база података),
- вођење картица обвезника трајне ренте и комуналне накнаде,
- повезивање неповезаних уплата обвезника и достављање података Одјељењу за финансије, а из разлога исправки у финансијским евиденцијама,
- достава података о задужењу и наплати прихода, односно стање дуга као и других извјештаја,
- издавање потврда на основу извршених уплата и увида у картице обвезника и комуналне накнаде,
- слање и вођење евиденције послатих опомена обвезницима који су пали у доцњу,
- активности на што већој обухватности обвезника плаћања комуналне накнаде и њихова боља наплата,
- давање приједлога за побољшање повећања процента наплате прихода,
- рад са странкама,
- прибављање катастарске и земљишно-књижне документације и израда елабората о власништву над непокретностима,
- вршење увиђаја на терену на снимању постојећег стања и вођење записника (снимање нелегално изграђених објеката и других спорних објеката),
- у Одсјеку се обављају и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења.