Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД


 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,  36/19 и 61/21), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 22/14), Градоначелник Града Бијељина р а с п и с у ј е: 
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
                                                        
 
I
Расписује се јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину  у складу са Одлуком о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14).                 
                     
II
Статус удружењa од општег интереса за Град Бијељину утврђује Скупштина Града на приједлог Градоначелника, а на основу ранг - листе и приједлога који сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса.
 
III
Удружења подносе пријаву на прописаном обрасцу.
 
Уз пријаву на јавни конкурс у којој назначавају у којој области желе да буду проглашена удружењем од општег интереса за Град, удружења обавезно достављају:
 1. Рјешење о упису у судски регистар, (овјерена копија)
 2. Статут удружења, (копија)
 3. Индентификациони број (ЈИБ), (овјерена копија)
 4. Доказ о броју регистрованих и активних чланова удружења, (оригинал)
 5. Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресусра за остваривање циљева утврђених статутом или другим актима удружења, (оргинал)
 6. Вишегодишњи програм рада и/или програм рада удружења за текућу годину, (оргинал)
 7. Извештај о раду за предходну годину, и финансијски извештај, усвојен од стране надлежног органа, (оргинал)
 8. Списак реализованих пројеката или активности у области у којој конкурише за проглашење удружења од општег интереса за Град, (оргинал)
 9. Доказ да удружење или овлашћено лице није кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (кривично односно прекршајно), (оргинал)
 10. Доказ да се против удружења или одговорног лица удружења не води кривични поступак за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења, (оргинал)
 11. Остало
 
IV
Критеријуми за утврђивање статуса удружења од општег интереса за Град су:
 • Удружење дјелује и остварује своје циљеве на подручју Града Бијељина, најмање 2  године прије објављивања јавног конкурса,
 • Удружење окупља већи број чланова о којима води уредну евиденцију и има развијене  стручне и управљачке капацитете,
Удружење својим програмом и активностима обухвата већи број корисника – грађана, 
 • Удружење дјелује дужи временски период и у континуитету доприноси заштити и побољшању живота маргинализованих група (инвалидна лица, дјеца, старе особе и сл.), те промовише људска права и слободе
 • Удружење је реализовало већи број активности предвиђених програмом рада у протеклом периоду и тако утицало на задовољавање потреба већег броја корисника, а у којима је препознат значај за Град,
 • Удружење својим активностима и пројектима пружа одређене услуге становништву и на тај начин се препознаје као партнер Града и градских јавних установа у сервисирању одређених потреба грађана,
 • Удружење има развијене партнерске односе са сродним удружењима и/или наступају заједно у имплементацији пројеката/програма,
 • Удружење за свој рад и реализацију активности, поред средстава из буџета Града, обезбјеђује финансијска средства из других извора финансирања (домаћих или страних владиних и невладиних организација, донатора, спонзора),
 • Удружење реализује активности предвиђене програмом рада у континуитету, током цијеле године,
 • Удружење редовно одржава сједнице органа управљања, утврђених Статутом удружења,
 • Удружење досљедно поштује принцип тачности и транспарентности у свом раду као и подношењу извјештаја органима Града (уколико је у претходном периоду били корисници средстава буџета Града),
 • Удружење или његови овлаштени представници у претходном периоду нису били предмет истраживања или кажњавања.
 
V
Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Града Бијељина“, „Семберским новинама“, званичној интернет  страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org.
            Јавни конкурс остаје отворен највише 30 дана од дана објављивања.
            Образац пријаве на јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину, може се преузети у у пријемној канцеларији Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1 или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина: www.gradbijeljina.org.
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у запечаћеној коверти предати у
писарницу Градске управе Града Бијељина или слати путем поште на адресу: 
 
Република Српска
Градска управа Града Бијељина
Трг Краља Петра Првог Карађорђевића број 1
Комисија за утврђивање статуса удружења од општег интереса, са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
 
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
 
 • У прилогу - Смјернице за удружења грађана (www.gradbijeljina.org) - секција НВО.
 
                                                                                                                         
Број: 02-014-1-123/23                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                           
Датум: 23.01.2023.                                                                     Љубиша Петровић
Бијељина