Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА И РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУНа основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,  36/19 и 61/21), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о поступку за додјелу и престанак статуса и расподјелу средстава удружења од јавног интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 4/24), Градоначелник Града Бијељина р а с п и с у ј е:
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА И РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ
                                                        
 
I
Расписује се Јавни конкурс за утврђивање статуса и расподјелу средстава удружењима од јавног интереса за Град Бијељину у складу са Одлуком о поступку за додјелу и престанак статуса и расподјелу средстава удружења од јавног интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 4/24).                 
                     
II
Удружење може стећи статус удружења од јавног интереса за Град ако је његова дјелатност од интереса за Град и уколико његово дјеловање превазилази интересе његових чланова и намјењено је интересу јавности, односно неким њеним сегментима у сљедећим областима:
 1. Здравство,
 2. Наука,
 3. Социјална заштита,
 4. Заштита околине,
 5. Цивилно друштво,
 6. Људска права,
 7. Права мањина,
 8. Помоћ сиромашним и социјално угроженим лицима,
 9. Помоћ инвалидима, дјеци и старијим лицима,
 10. Толеранција,
 11. Култура,
 12. Аматерски спортови,
 13. Вјерске слободе,
 14. Помоћ жртвама елементарних непогода,
 15. Удружења потрошача и
 16. Друге области јавног интереса.
III
Подносилац пријаве подноси пријаву на Јавни конкурс путем прописаног обрасца.
 
Уз пријавни образац, обавезно се доставља:
 1. Рјешење о регистрацији, (овјерена копија)
 2. ЈИБ потврда о пореској регистрацији, (овјерена копија)
 3. Копија Статута удружења којим се доказује да се циљеви и програмско дјеловање удружења односе на област за коју је расписан јавни конкурс,
 4. Списак регистрованих и активних чланова удружења овјерен од стране овлаштеног лица удружења,
 5. Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресурса за остваривање циљева удружења, утврђених Статутом или другим актом удружења,
 6. Оригинал увјерење надлежног органа о измиреним порезима и доприносима за запослене (уколико има запослене),
 7. Програмски приједлог за годину дана (детаљно образложена структура буџета са структуром извора финансирања),
 8. Извјештај о раду за претходну годину, са финансијским извјештајем, усвојеним од стране надлежног органа удружења,
 9. Списак реализованих пројеката или активности из области у којој конкуришу за утврђивање статуса удружења од јавног интереса за Град,
 10. Доказ да удружење или овлаштено лице удружења није кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (кривично односно прекршајно),
 11. Доказ да се против удружења или одговорног лица удружења не води кривични односно прекршајни поступак за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења,
 12. Доказ да удружење за свој рад и реализацију својих активности, поред средстава из буџета Града, обезбјеђује и финансијска средства из других извора финансирања.
 
Програмски приједлог којим удружење конкурише за додјелу статуса, подноси се на обрасцу које израђује Одјељење за друштвене дјелатности.
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, односно исте ће бити одбачене.
 
IV
Критеријуми за утврђивање статуса удружења од јавног интереса су:
 1. Удружење дјелује и остварује своје циљеве на подручју Града, најмање 10  година прије објављивања јавног конкурса,
 2. Удружење окупља већи број чланова о којима води уредну евиденцију (најмање 50 чланова)
 3. Програм удружења је у складу са циљевима и дјелатношћу, уређених одредбама Статута удружења,
 4. Удружење у континуитету доприноси побољшањима у области у којој конкурише,
 5. Удружење својим активностима доприноси заштити и побољшању живота маргинализованих група (лица са инвалидитетом, старије особе, незапослени, националне мањине, жртве насиља, борци итд.)
 6. Остале добробити (заштита животне средине, промоција родне равноправности и једнаких могућности),
 7. Удружење својим активностима и пројектима пружа услуге становништву и на тај начин се препознаје као партнер Града и градских јавних установа у сервисирању одређених потреба грађана,
 8. Удружење за свој рад и реализацију својих активности, поред средстава из буџета Града, обезбјеђује средства и из других извора финансирања (домаћих или страних, донатора, спонзора),
 9. Удружење својим активностима и пројектима доприноси рализацији стратешких циљева Града утврђених стратешким докуметтима,
 10. Удружење посједује довољне стручне и управљачке капацитете,
 11. Удружење има развијене партнерске односе са сродним удружењима,
 12. Удружење својим активностима доприноси јачању улоге грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу и/или доприноси економском развоју Града и/или доприноси очувању традиције и културног насљеђа.
Критеријуми под редним бројем 1., 2. и 3. су елиминаторне природе.
  
V
Статус удружења од јавног интереса за Град утрвђује Скупштина Града Бијељина, на приједлог Градоначелника, који се даје по претходно прибављеном приједлогу Комисије за утврђивање статуса и расподјелу средстава удружењима од јавног интереса за Град, а по основу: историјског, културолошког, мултиетничког, територијалног и социјално – хуманитарног принципа.
 
VI
Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Града Бијељина“, на огласној табли Градске управе и на званичној интернет  страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org.

Јавни конкурс остаје отворен најкасније 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.
 
Образац пријаве на јавни конкурс може се преузети у у пријемној канцеларији Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1 или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина: www.gradbijeljina.org.
 
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у запечаћеној коверти предати у
писарницу Градске управе Града Бијељина или слати путем поште на адресу: 
 
Република Српска
Градска управа Града Бијељина
Трг Краља Петра Првог Карађорђевића број 1.
Комисија за утврђивање статуса удружења од општег интереса, са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
 
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
 
                                                                                                                        
Број:  02-014-1-596/24  
Датум:  5. март 2024. године