Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Poziv za dostavu prijedloga na nacrt Strateške platforme grada BijeljinaGrad Bijeljina se nalazi u procesu izrade nove Strategije razvoja grada za period 2024-2030. godina. Razvojni tim koji je nadležan za realizaciju navedenog procesa, do sada je uradio nacrt strateške platforme, SWOT analizu, strateške fokuse, viziju i strateške ciljeve sa potencijalnim indikatorima.
 
Danom objavljivanja nacrta Strateške platforme u okviru procesa izrade nove Strategije razvoja grada Bijeljina (22.11.2023. godine) na internet stranici Grada Bijeljina, započeo je proces konsultacija o ovom strateškom dokumentu, kako je to propisano članom 9. Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/21), koju je, saglasno sa odredbama Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/21) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), donijela Vlada Republike Srpske.
 
Proces konsultacija obuhvata stavljanje dokumenta na internet stranicu, prikupljanje, razmatranje prijedloga i sugestija koji pristignu u roku od 15 dana od dana objavljivanja.
 
Pozivaju se svi zainteresovani da, putem obrasca za komentare koji se nalazi u prilogu, dostave prijedloge i sugestije na ovaj dokument do 06. decembra 2023. godine, na elektronsku adresu: [email protected]  ili putem protokola Gradske uprave grada Bijeljina.
 
Po okončanju javnih konsultacija, svi pristigli prijedlozi i sugestije će biti sistematizovani i razmatrani od strane Razvojnog tima, koji će izvršiti analizu i uključivanje dostavljenih prijedloga, komentara i sugestija.
 
Nakon toga se prelazi na sljedeću fazu izrade Strategije, koja uključuje:
• definisanje prioriteta i mjera sa indikatorima,
• identifikovanje ključnih strateških projekata,
• indikativni finansijski okvir i
• okvir za sprovođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju
 
U svim fazama proces je transparentan, odnosno potpuno otvoren za sve predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora koji su zainteresovani da daju doprinos što kvalitetnijoj izradi ključnog strateško-planskog dokumenta za grad.