Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI OGLAS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA


 
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16,  36/19 i 61/21), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), Odluke o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 22/14 i 3/16), Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 2/23), Gradonačelnik Grada Bijeljina r a s p i s u j e:
 
 
JAVNI OGLAS
ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA
 
I
Raspisuje se javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina u skladu sa Odlukom o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Grada Bijeljina iz sredstava budžeta Grada Bijeljina za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 185.000,00 KM sa ekonomskog koda 415 200 i budžetskih stavki:
 
 • „Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana“
 • „Sredstva za kulturu“
 • „Sredstva sufinansiranje razvoja omladinskih organizacija“
 • „Sredstva za kulturne manifestacije, Višnjićevi dani, Majske muzičke svečanosti i dr.“
 • „Nacionalne manjine“.
 
II
Sredstva se dodjeljuju udruženjima građana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, imaju sjedište na području Grada Bijeljina i čiji se projekti u cjelosti realizuju na području Grada Bijeljina.
 
            Minimalan iznos sredstava za finansiranje projekata udruženja građana iz budžeta Grada Bijeljina je 1.000,00 KM, dok je maksimalan iznos sredstava za finansiranje projekata udruženja građana 7.000,00 KM.
 
III
Sredstva planirana budžetom Grada raspodjeljuju se udruženjima čiji projekti:
 • Pomažu rješavanju problema osoba sa posebnim potrebama, starih osoba, omladine, porodica nezaposlenih, izbjeglica i povratnika,
 • pomažu rješavanju problema boraca (učesnici svih ratova), porodica poginulih, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida, porodica civilnih žrtava rata i logoraša,
 • afirmišu kulturne potencijale i kulturne posebnosti Grada, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja urbane kulture,
 • afirmišu i pomažu u realizaciji principa javnosti u radu državnih organa i organizacija koje se dijelom ili u potpunosti finansiraju javnim prihodima,
 • afirmišu javnost rada i pomažu u procesu transformisanja lokalne samouprave u savremeni servis za pružanje usluga građanima,
 • pomažu razvoj sporta i fizičke kulture,
 • afirmišu,  pomažu i unapređuju očuvanje životne sredine i podižu nivo ekološke kulture,
 • afirmišu i pomažu razvoj sela, očuvanje istorije, tradicije i običaja,
 • afirmišu i pomažu poljoprivrednu proizvodnju,
 • pomažu rješavanju potreba građana na socijalnom i obrazovnom nivou,
 • uključuju i angažuju veći broj volontera.
 
IV
Udruženja građana kojima su u prethodnoj godini odobrena sredstva za realizaciju projekata, a nisu adekvatno i blagovremeno podnijela izvještaj o utrošku tih sredstava, nemaju prava učešća u dodjeli sredstava u tekućoj godini u kojoj je objavljen javni oglas.
 
V
Sljedeći projekti neće biti finansirani:
 
 • Projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz Budžeta Grada,
 • Projekti koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta,
 • Projekti koji se odnose na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta,
 • Projekti koji se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti podnosioca projektnog prijedloga ili njihovih partnera,
 • Projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,
 • Projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20% ukupnih troškova projekta,
 • Projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,
 • Projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
 • Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,
 • Projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca,
 • Projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani,
 • Nedostatak formalnih uslova za kandidovanje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija),
 • Maksimalan iznos traženih sredstava po jednom projektu je veći od utvrđenog, a nema dokaza o sufinansiranju,
 • Projekat odražava ozbiljno neznanje i predrasude vezane za problem,
 • Projektu nedostaje jasan prikaz rezultata,
 • U prijedlogu projekta nedostaju ključne informacije,
 • Aktivnosti predviđene projektom već postoje.
 
VI
Komisija vrednuje projekte po „LOD metodologiji“ (Metodološki pristup za transparentnu raspodjelu sredstava namjenjenih udruženjima građana prema preporuci Evropske unije).
 
VII
Udruženje podnosi Zahtjev za finansiranje i sufinansiranje projekata na propisanom obrascu.
 
Uz Zahtjev se obavezno dostavlja:
 
 1. Rješenje o upisu u registar udruženja u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj (ovjerena kopija),
 2. Identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata - JIB (ovjerena kopija),
 3. Kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima (original, slobodna forma),
 4. Projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava (original, izrađen na obrascu koji je u prilogu zahtjeva),
 5. Dokaz da je udruženje obezbijedilo dio sredstava iz drugih izvora za projekat - ukoliko traži sufinansiranje (original, izrađen na obrascu koji je u prilogu zahtjeva),
 6. Izjavu ovlaštenog lica da udruženje nije dobilo sredstva od drugog donatora za projekat, ili dio projekta, kojim aplicira na javni oglas (original, slobodna forma).
 
VIII
Javni oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“, „Semberskim novinama“, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.
Javni oglas za raspodjelu sredstava traje 21 dan od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
            Komisija će u roku od 30 dana od dana isteka javnog oglasa utvrditi prijedlog za dodjelu sredstava, sačiniti preliminarnu rang-listu i objaviti je na oglasnoj tabli Gradske uprave.
Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Gradonačelnik.
Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti se predaje lično (putem pisarnice), ili preporučenom poštom na adresu:
        
Gradska uprava Grada Bijeljina
Trg kralja Petra Prvog Karađorđevića 1
Komisija za raspodjelu sredstava udruženjima građana sa naznakom: NE OTVARAJ!
 
            Svi neophodni obrasci, mogu se preuzeti u u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1 ili na adresi zvanične internet prezentacije Grada Bijeljina: www.gradbijeljina.org.
 
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI!

Broj: 02-014-1-122/23
B i j e lj i n a,
Datum: 23.01.2023.
   
         GRADONAČELNIK
 
         Ljubiša Petrović