Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Izbor i nadležnosti

Skupština Grada je predstavničko tijelo građana Grada i organ odlučivanja i kreiranja politike Grada. 

Skupštinu Grada Bijeljina čini 31 odbornik koji se biraju se na neposrednim tajnim izborima, u skladu sa zakonom, na period od četiri godine.

Skupština Grada odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja odbornika, ako za pojedina pitanja zakonom ili Statutom nije drugačije predviđeno.  

Način odlučivanja Skupština Grada uređuje Poslovnikom, u skladu sa zakonom i Statutom.

U okviru svog djelokruga rada, Skupština Grada:

a) donosi Statut Grada,

b) donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,

v) donosi budžet, završni račun budžeta i usvaja izvještaj o realizaciji budžeta,

g) donosi planove i programe razvoja Grada, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,

d) donosi prostorne i urbanističke planove i programe Grada,

đ) donosi program uređenja građevinskog zemljišta,

e) donosi sprovedbene planove,

ž) donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, boračko-invalidske zaštite, civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, socijalne zaštite, društvene brige o djeci i omladini, informisanja, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, privrede, privatnog preduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i zaštite okoline,

z) donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,

i) donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite i zaštite od požara, u skladu sa zakonom i preduzima mjere za njihovo funkcionisanje,

j) donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Grada,

k) donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica,

l) donosi odluku o održavanju tradicionalnih manifestacija i obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Grada, 

lj) donosi odluku o upotrebi simbola Grada,

m) donosi odluku o članstvu Grada u Savezu opština i gradova, o udruživanju u druge saveze i organizacije, uspostavlja i ostvaruje saradnju sa drugim opštinama i gradovima,

n) donosi plan korišćenja javnih površina,

nj) donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,

o) donosi odluku o nagradama i priznanjima,

p) bira i razrješava predsjednika Skupštine Grada, potpredsjednika Skupštine Grada, zamjenika Gradonačelnika, sekretara Skupštine Grada i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Grada,

r) osniva Stručnu službu za potrebe Skupštine Grada i njenih radnih tijela,

s) pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Grada i naseljenog mjesta,

t) odlučuje o zaduženju Grada,

ć) usvaja Poslovnik i Kodeks ponašanja odbornika Skupštine Grada,

u) razmatra godišnji izvještaj o radu Gradonačelnika i o tome zauzima svoj stav,

f) razmatra izvještaj Gradonačelnika o radu u organima privrednih društava koja obavljaju komunalne djelatnosti, u okviru godišnjeg izvještaja o radu Gradonačelnika,

h) odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Grada,

c) odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Gradonačelnika, u skladu sa zakonom,

č) osniva javne ustanove i privredna društva komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Grad i upravlja njima, u skladu sa zakonom,

dž) raspisuje javni zajam i samodoprinos,

š) raspisuje referendum,

aa) daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova,

ab) donosi odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području Grada,

av) imenuje i razrješava organe upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, organizacijama i javnim ustanovama čiji je osnivač Grad, u skladu sa zakonom,

ag) razmatra izvještaje o radu i programe rada privrednih društava, organizacija i javnih ustanova čiji je osnivač Grad,

ad) razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama,

ađ) odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima i

ae) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.