Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za finansije

Adresa:
Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

Telefon:  +387 (0)55 233 106
Faks: +387 (0)55 209 642

Adresa elektronske pošte:
 [email protected]
 

Odjeljenje za finansije vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

 

- praćenje ostvarivanja politike finansiranja u Gradu
- pripremanje nacrta/ prijedloga budžeta Grada
- praćenje i evidenciju prihoda i izvršenje rashoda budžeta i izradu finansijskih izvještaja Grada
- kontrolu pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava
- praćenje kreditne zaduženosti, kao i druge poslove koji mu se posebnim aktom stave u djelokrug rada.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:
- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za upravljanje razvojem i evropske integracije.


U oblasti promocije Grada, Odjeljenje naročito:
- promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odjeljenja i spoljnih aktera (privatnog sektora, privredne komore i udruženja privrednika, finansijskih organizacija, međunarodnih organizacija, akademskih institucija i dr.),
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija,
- prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, u saradnji sa organizacionom jedinicom za lokalni ekonomski razvoj,
- realizuje i druge aktivnosti koje doprinose promociji Grada kao sredine povoljne za investiciona ulaganja.


U Odjeljenju finansije su organizovani sljedeći Odsjeci:

- Odsjek za budžet
- Odsjek za finansije i računovodstvo
- Odsjek za trezor
- Odsjek za evidenciju, naplatu i analizu prihoda