Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Statut Grada Bijeljina

Statutom Grada Bijeljina uređeni su područje, sjedište i simboli Grada Bijeljina, kao jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj, ostvarivanje ljudskih prava i sloboda i ostvarivanje garantovanih prava nacionalnih manjina, poslovi Grada, organizacija i rad organa Grada, akta i finansiranje poslova, javnost rada, oblici učešća građana u lokalnoj samoupravi, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i izmjenu statuta i druga pitanja od lokalnog interesa.

Statut Grada Bijeljina 405.01KB