Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Razvojna agencija Grada Bijeljina


RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BIJELjINA
Ulica Meše Selimovića 2
76 300 Bijeljina

Telefon/faks: +387 (0)55 204 024

Adresa elektronske pošte: [email protected]
Internet-stranica: www.agencijamsp.com
 

Razvojnu agenciju Grada Bijeljina osnovala je 2006. godine Skupština opštine Bijeljina. Formirana je u skladu sa Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća sa ciljem afirmacije preduzetništva odnosno privatnog sektora.
Osnovni zadatak Agencije je stvaranje uslova za razvoj MSP-a na teritoriji Grada Bijeljina, pružanjem direktne podrške privrednicima i pružanjem kvalitetnih poslovnih usluga.

FUNKCIJE AGENCIJE :

1. Aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći prilikom osnivanja i početka rada malih i srednjih preduzeća

- izrada poslovnog plana
- pružanje usluga za definisanje ciljnog tržišta i ciljnih korisnika
- informisanje o pravnom okviru poslovanja i registracije preduzeća
- izrada osnivačkih i drugih dokumenata
- informisanje o dostupnim izvorima finansiranja

2. Podrška postojećim-registrovanim preduzećima

- izrada novih i ažuriranje postojećih poslovnih marketing planova
- promocija MSP-a i učešće na sajmovima
- podrška pri uvođenju sistema menadžment kvaliteta prema seriji ISO standarda i HCCP-a.
 - podrška razvojnim projektima.

3. Ostale aktivnosti Agencije:

- Izrada informativnih brošura, vodiča sa korisnim informacijama za potencijalne i postojeće privrednike
- Formiranje preduzetničke biblioteke u cilju pružanja info-podrške privrednicima
- Identifikacija, prikupljanje, priprema, izrada i učešće na tenderima za projekte iz svih oblasti, koji će omogućiti kredite i donacije za razvoj MSP-a i privatnog sektora.
- Praćenje propisa i mjera Vlade RS koje se odnose na subvencije, regresiranje i podsticaj pojedinih privrednih djelatnosti kao i međunarodnih grantova za podsticaj, te pružanje pomoći korisnicima da ostvare pravo na iste.

CILjEVI AGENCIJE:

- osnivanje novih malih i srednjih preduzeća
- stvaranje novih radnih mjesta
- zapošljavanje mladih stručnjaka
- realizacija novih investicija
- uvođenje poreskih olakšica
- poboljšanje rada MSP-a
- povećanje životnog standarda.

Sve aktivnosti koju obavlja Agencija su transparentne, što znači da svi podsticaji idu preko javnih poziva u kojim su definisani kriterijumi za apliciranje projekata.

Svi podsticaji idu u smjeru razvoja i afirmacije preduzetništva, odnosno privatne inicijative.

Projekti moraju da sadrže razvoj proizvoda, odnosno prerađivačke kapacitete, izvoznu komponentu, zapošljavanje, uvođenje novih tehnologija, ekološku prihvatljivost.