Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za budžet

Ovdje unijeti sadržaj.

Odsjek za budžet

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 433
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka: Aleksandra Mihajlović

U Odsjeku za budžet obavljaju se sljedeći poslovi:
- sprovođenje procesa pripreme i izrade budžeta u skladu sa budžetskim kalendarom
- davanje instrukcija i uputstava budžetskim korisnicima za izradu budžetskih zahtjeva
- priprema i izrada nacrta bilansa budžeta za narednu fiskalnu godinu, uključujući nacrte odluke o budžetu i odluke o izvršenju budžeta
- organizovanje javnih rasprava i razmatranje primjedbi/prijedloga budžetskih korisnika
- analiza i prađenje izvršenja budžeta po nosiocima i korisnicima sredstava, pokretanje inicijative za izradu rebalansa budžeta i izrada nacrta rebalansa budžeta za narednu fiskalnu godinu, uključujući potrebna akta
- davanje preporuka budžetskim korisnicima za izradu prijedloga kvartalnih i mjesečnih finansijskih planova
- saradnja sa Odsjekom za finansije i računovodstvo i Službom za trezor i izvještavanje u cilju dobijanja podataka i informacija neophodnih u procesu budžetiranja
- izrada i razvoj mjesečnih i kvartalnih planova budžetskih korisnika
- davanje saglasnosti na prijedlog rješenja o realokaciji planiranih sredstava između budžetskih korisnika/potrošačkih jedinica
-  izrada svih izvještaja o ostvarenim prihodima, usaglašavanje evidencije o javnim prihodima sa bankama i nadležnim poreskim organima, rješavanje reklamacije banaka i poreskih obveznika u vezi sa naplatom prihoda Grada
- permanentno analiziranje naplate javnih prihoda, u saradnji sa drugim organizacionim dijelovima Gradske uprave i predlaganje rješenja za njihovu naplatu
- izvještavanje načelnika Odjeljenja o zahtjevima budžetskih korisnika
- izrada izvještaja za Skupštinu Grada, Gradonačelnika, načelnika Odjeljenja, Ministarstvo finansija, Poresku upravu i druge korisnike podataka po potrebi
- saradnja sa drugim odjeljenjima i odsjecima u Gradskoj upravi i razmjena podataka iz djelokruga rada Odsjeka
- evidencija o kreditnom zaduženju Grada
- pribavljanje potrebnih saglasnosti za zaduživanje i izrada izvještaja o zaduženju za nadležne organe i institucije
- prikupljanje i sistematizovanje podataka o ugovorima i realizovanim kreditima, garancijama i dostavljanje Ministarstvu finansija izvještaja o otplatama kredita
- planiranje sredstava za otplatu duga po kreditnim zaduženjima
- pokretanje naloga za nabavke iz djelokruga Odjeljenja
- izrada novih i dopuna postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura u Odsjeku
- unapređenje sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001-2008 iz djelokruga rada Odsjeka
- izrada procedura iz djelokruga Odsjeka i praćenje njihove implementacije
- sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odsjeku
- učešće u procesu  planiranja, prikupljanja i dostavljanja statističkih i drugih podataka iz djelokruga rada, izrada analiza stanja u područjima iz djelokruga rada,
- izrada informacija iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učešće u njegovoj izradi,
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja odnosno poslovi koji su posebnim aktima stavljeni u djelokruga rada Odsjeka.