Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

POZIV PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA TERITORIJE GRADA BIJELjINA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU MARGINALIZOVANIH KATEGORIJA DRUŠTVAGrad Bijeljina u partnerstvu sa organizacijom „CARITAS ŠVICARSKA” i Udruženjem „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja OTAHARIN“, u okviru projekta „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ poziva privredne subjekte sa teritorije Grada Bijeljina da se prijave za učešće u programu podrške zapošljavanju marginalizovanih kategorija društva.
 
Projektom „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ integriše se stvaranje novih radnih mjesta i samim tim poboljšava dohodak, obrazovanje, pristup socijalnim uslugama i jača razvoj zajednice kroz inovativan programski pristup.
 
S obzirom na nedostatak kvalifikovane radne snage i izraženu potrebu za dodatnom finansijskom ili drugom podrškom privrednim subjektima u Gradu Bijeljina, kako bi se smanjio stepen nezaposlenosti i stvorila nova radna mjesta za marginalizovane kategorije društva, pozivamo zainteresovane privredne subjekte da učestvuju u programu podrške zapošljavanju marginalizovanih kategorija.
 
Zainteresovani privredni subjekti sa područja Grada Bijeljina će biti podržani prema programu i mjerama koje će biti definisane u saradnji sa Gradom Bijeljina, organizacijom „CARITAS ŠVICARSKA” i Udruženjem „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“.
 
Vrsta podrške:
Podrška zainteresovanim privrednim subjektima sa teritorije Grada Bijeljina biće pružena na dva moguća načina:
 
 1. Finansijska podrška
 
Privredni subjekti će imati mogućnost dobijanja finansijske podrške kako bi se olakšala mogućnost zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva. Privredni subjekti biće u obavezi da zaposle  radnika/e na puno radno vrijeme (8 časova dnevno/40 časova sedmično) na period od 24 mjeseci i isplaćivati iznos najmanje minimalne plate u Republici Srpskoj ili veći iznos od toga tokom perioda korištenja finansijske podrške. Maksimalni iznos podrške zapošljavanju jednog radnika iz marginalizovanih kategorija društva je 14.400,00KM. Tokom prve godine privrednom subjektu biće isplaćen iznos od 9.600,00KM dok u drugoj godini iznos od 4.800,00KM. Isplata će se vršiti na žiro račun privrednog subjekta, retroaktivno po isteku svakih 6 mjeseci nakon dostavljanja dokaza o isplati doprinosa, poreza i drugih obaveza prema radniku.
 
 
 
 
      2. Podrška u vidu praktičnih obuka i edukacije  
Privredni subjekti će imati mogućnost dobijanja podrške u vidu organizovanja praktičnih obuka i edukacija prilikom zapošljavanja osoba iz marginalizovanih kategorija društva. Ova podrška može uključivati pružanje treninga i specijalizovanih obuka kako bi se povećale vještine i znanje zaposlenih osoba iz marginalizovanih kategorija društva.
 
Korisnici programa podrške:
 1. Privredni subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Bijeljina
 2. Nezaposlene osobe iz marginalizovanih kategorija društva (žene, lica starija od 50 godina, niskokvalifikovana lica, lica sa invaliditetom, Romi, samohrani roditelji, staratelji i hranitelji porodica i njihova djeca, roditelji djece sa poteškoćama u razvoju i roditelji djece sa rijetkim bolestima, žrtve nasilja, porodice poginulih boraca, djeca i supružnici lica sa invaliditetom 60% i više, liječeni zavisnici, bivši štićenici domova za djecu bez roditeljskog staranja, socijalno ugroženi i lica kojima nedostaje do 5 godina do ostvarivanja prava na penziju)
 
Uslovi za učešće u programu:
Za korištenje sredstava podrške zapošljavanju marginalizovnih kategorija društva sa područja Grada Bijeljina prijavu mogu podnijeti privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
 
 1. Da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;
 2. Da izmiruje obaveze na osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
 3. Da je ekonomski sposoban da realizuje program;
 4. Da prema privrednom subjektu nije pokrenut niti otvoren stečajni ili likvidacioni postupak;
 5. Da ne zapošljava lica kojima je kod istog privrednog subjekta prestao radni odnos u poslednjih 12 mjeseci, odnosno kod privrednog subjekta koji je osnivač ili povezano lice sa privrednim subjektom koji podnosi zahtjev;
 6. Da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava podrške ovog programa;
 7. Da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica.
 
Odabir privrednih subjekata za učešće u  programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva, vršiće imenovana komisija u skladu sa unaprijed utvrđenim kriterijumima. Komisija može zahtijevati dostavljanje dodatne dokumentacije koja dokazuje ispunjavanje navedenih uslova.
Način prijave:
Zainteresovani privredni subjekti sa područja Grada Bijeljina potrebno je da popune obrazac za prijavu elektronskim putem na adresi: https://forms.gle/HXSk5vfDVRgunz2H6
 
Pored obrasca za prijavu zainteresovani privredni subjekti sa područja Grada Bijeljina potrebno je da dostave skeniranu sljedeću dokumentaciju:
 • Rješenje o osnivanju pravnog lica;
 • Bilans stanja i uspijeha po poslednjem završnom računu;
 • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Poresko uvjerenje mora biti izdato u 2024. godini.
 
Rok za prijavu:
Rok za dostavljanje prijave je 31.05.2024. godine.
Dodatne informacije o načinu prijave i realizaciji programa podrške za privredne subjekte sa teritorije Grada Bijeljina za zapošljavanje marginalizovanih kategorija društva, možete dobiti na info sastanku koji će se održati 15.05.2024. godine sa početkom u  10 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Bijeljina, velika sala Skupštine Grada Bijeljina.
 
Odgovore na eventualna pitanja u vezi sa prijavom i programom podrške privrednim subjektima možete dobiti putem poziva na brojeve telefona 055/233-132 i 055/233-155 kao i na [email protected] i [email protected].
 
Privredni subjekti će biti kontaktirani i obavješteni o rezultatima Poziva za učešće u programu podrške zapošljavanju marginalizovanih kategorija društva sa teritorije Grada Bijeljina najkasnije 15 dana nakon završetka roka za dostavljanje prijave. 


    Broj: 02-014-1-926/24
    Datum: 30.04.2024. godine 
                                            GRADONAČELNIK

                                                                                                  Ljubiša Petrović