Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI KONKURS ZA UTVRĐIVANjE STATUSA UDRUŽENjA OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD


Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), i Odluke o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 22/14), Gradonačelnik Grada Bijeljina,  r a s p i s u j e:
 
JAVNI KONKURS ZA UTVRĐIVANjE STATUSA UDRUŽENjA OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD
 
I
Raspisuje se javni konkurs za dodjelu statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu  u skladu sa Odlukom o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 22/14).                 
                     
II
Status udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu utvrđuje Skupština Grada na prijedlog Gradonačelnika, a na osnovu rang-liste i prijedloga koji sačinjava Komisija za sprovođenje javnog konkursa.
 
III
Sredstva za finansiranje rada udruženja od opšteg interesa za Grad obezbjeđuju se u skladu sa Budžetom Grada Bijeljina za 2021. godinu u iznosu od 140.000,00 KM.
      
Kod utvrđivanja visine sredstava uzimaće se u obzir program rada i aktivnosti udruženja za godinu za koju se dodjeljuju sredstva, kao i predhodno korišćena sredstva dodijeljena od strane Grada. Visina sredstava određuje se na osnovu utvrđivanja godišnjeg programa sufinansiranja aktivnosti udruženja građana na koju saglasnost daje Gradonačelnik.                      
 
IV
Organizacije i udruženja podnose prijave na javni oglas na obrascu koji raspisuje Komisija za sprovođenje javnog konkursa.

Uz prijavu se prilaže:
 1. Rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija)
 2. Statut Udruženja (kopija)
 3. Indentifikacioni broj (JIB) (ovjerena kopija)
 4. Dokaz o broju registrovanih i aktivnih članova udruženja (original)
 5. Dokaz o postojanju tehničkih, materijalnih i ljudskih resusra za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom ili drugim aktima udruženja (orginal)
 6. Višegodišnji program rada i/ili program rada udruženja za tekuću godinu (orginal)
 7. Izveštaj o radu za predhodnu godinu i finansijski izveštaj, usvojen od strane nadležnog organa (orginal)
 8. Spisak realizovanih projekata ili aktivnosti u oblasti u kojoj konkuriše za proglašenje udruženja od opšteg interesa za Grad (orginal)
 9. Dokaz da udruženje ili ovlašćeno lice nije kažnjeno za djelo u vezi sa vršenjem djelatnosti udruženja (krivično odnosno prekršajno) (orginal)
 10. Dokaz da se protiv udruženja ili odgovornog lica udruženja ne vodi krivični postupak za djelo u vezi sa vršenjem djelatnosti udruženja (orginal)
 11. Ostalo
Udruženja koja ne dostave gore navedene dokaze nemaju pravo učešća u konkurenciji za proglašenje udruženja od opšteg interesa za Grad.
 
V
Obrazac prijave na javni konkurs za dodjelu statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu, može se preuzeti u Gradskoj upravi Grada Bijeljina - Odjeljenje za društvene djelatnosti – kancelarija 17 ili na adresi zvanične internet-stranice Grada Bijeljina https://www.gradbijeljina.org/sr/1625.nvo.html
  
VI
Udruženja građana koja već imaju status udruženja građana od opšteg interesa za Grad Bijeljinu, ne moraju ponovo konkurisati, već taj status zadržavaju do ispunjenja uslova propisanih članom 12. Odluke o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“,  broj: 22/14).
 
VII
Javni oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“, dnevnim novinama „Dnevne nezavisne novine“, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org (sekcija „NVO“ na dnu stranice).
 
Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
 
Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom, u zapečaćenoj koverti predati u
pisarnicu Gradske uprave Grada Bijeljina ili slati putem pošte na adresu: 
 
Republika Srpska
Gradska uprava Grada Bijeljina
Trg Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 1
Komisija za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa, sa naznakom: NE OTVARAJ!
 

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI!

                                                                                                                      
Broj: 02-014-1-771/2021                                                                                                                                    
Datum: 16.04.2021.                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
GRADONAČELNIK      
Ljubiša Petrović