Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI KONKURS ZA UTVRĐIVANjE STATUSA UDRUŽENjA OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD


 
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16,  36/19 i 61/21), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), Odluke o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, br. 22/14), Gradonačelnik Grada Bijeljina r a s p i s u j e: 
 
JAVNI KONKURS
ZA UTVRĐIVANjE STATUSA UDRUŽENjA OD
OPŠTEG INTERESA ZA GRAD
                                                        
 
I
Raspisuje se javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu  u skladu sa Odlukom o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 22/14).                 
                     
II
Status udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu utvrđuje Skupština Grada na prijedlog Gradonačelnika, a na osnovu rang - liste i prijedloga koji sačinjava Komisija za sprovođenje javnog konkursa.
 
III
Udruženja podnose prijavu na propisanom obrascu.
 
Uz prijavu na javni konkurs u kojoj naznačavaju u kojoj oblasti žele da budu proglašena udruženjem od opšteg interesa za Grad, udruženja obavezno dostavljaju:
 1. Rješenje o upisu u sudski registar, (ovjerena kopija)
 2. Statut udruženja, (kopija)
 3. Indentifikacioni broj (JIB), (ovjerena kopija)
 4. Dokaz o broju registrovanih i aktivnih članova udruženja, (original)
 5. Dokaz o postojanju tehničkih, materijalnih i ljudskih resusra za ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom ili drugim aktima udruženja, (orginal)
 6. Višegodišnji program rada i/ili program rada udruženja za tekuću godinu, (orginal)
 7. Izveštaj o radu za predhodnu godinu, i finansijski izveštaj, usvojen od strane nadležnog organa, (orginal)
 8. Spisak realizovanih projekata ili aktivnosti u oblasti u kojoj konkuriše za proglašenje udruženja od opšteg interesa za Grad, (orginal)
 9. Dokaz da udruženje ili ovlašćeno lice nije kažnjeno za djelo u vezi sa vršenjem djelatnosti udruženja (krivično odnosno prekršajno), (orginal)
 10. Dokaz da se protiv udruženja ili odgovornog lica udruženja ne vodi krivični postupak za djelo u vezi sa vršenjem djelatnosti udruženja, (orginal)
 11. Ostalo
 
IV
Kriterijumi za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa za Grad su:
 • Udruženje djeluje i ostvaruje svoje ciljeve na području Grada Bijeljina, najmanje 2  godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 • Udruženje okuplja veći broj članova o kojima vodi urednu evidenciju i ima razvijene  stručne i upravljačke kapacitete,
Udruženje svojim programom i aktivnostima obuhvata veći broj korisnika – građana, 
 • Udruženje djeluje duži vremenski period i u kontinuitetu doprinosi zaštiti i poboljšanju života marginalizovanih grupa (invalidna lica, djeca, stare osobe i sl.), te promoviše ljudska prava i slobode
 • Udruženje je realizovalo veći broj aktivnosti predviđenih programom rada u proteklom periodu i tako uticalo na zadovoljavanje potreba većeg broja korisnika, a u kojima je prepoznat značaj za Grad,
 • Udruženje svojim aktivnostima i projektima pruža određene usluge stanovništvu i na taj način se prepoznaje kao partner Grada i gradskih javnih ustanova u servisiranju određenih potreba građana,
 • Udruženje ima razvijene partnerske odnose sa srodnim udruženjima i/ili nastupaju zajedno u implementaciji projekata/programa,
 • Udruženje za svoj rad i realizaciju aktivnosti, pored sredstava iz budžeta Grada, obezbjeđuje finansijska sredstva iz drugih izvora finansiranja (domaćih ili stranih vladinih i nevladinih organizacija, donatora, sponzora),
 • Udruženje realizuje aktivnosti predviđene programom rada u kontinuitetu, tokom cijele godine,
 • Udruženje redovno održava sjednice organa upravljanja, utvrđenih Statutom udruženja,
 • Udruženje dosljedno poštuje princip tačnosti i transparentnosti u svom radu kao i podnošenju izvještaja organima Grada (ukoliko je u prethodnom periodu bili korisnici sredstava budžeta Grada),
 • Udruženje ili njegovi ovlašteni predstavnici u prethodnom periodu nisu bili predmet istraživanja ili kažnjavanja.
 
V
Javni konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“, „Semberskim novinama“, zvaničnoj internet  stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.
            Javni konkurs ostaje otvoren najviše 30 dana od dana objavljivanja.
            Obrazac prijave na javni konkurs za dodjelu statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu, može se preuzeti u u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1 ili na adresi zvanične internet prezentacije Grada Bijeljina: www.gradbijeljina.org.
Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom, u zapečaćenoj koverti predati u
pisarnicu Gradske uprave Grada Bijeljina ili slati putem pošte na adresu: 
 
Republika Srpska
Gradska uprava Grada Bijeljina
Trg Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 1
Komisija za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa, sa naznakom: NE OTVARAJ!
 
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI!
 
 
                                                                                                                         
Broj: 02-014-1-123/23                                                               GRADONAČELNIK                                                                           
Datum: 23.01.2023.                                                                     Ljubiša Petrović
Bijeljina