Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

PREGLED MJERA NA NIVOU GRADA BIJELjINA


PREGLED MJERA NA NIVOU GRADA BIJELjINA
 
Mjere iz sistema dječije zaštite – ostvarivanje i primjena prava iz Zakona o dječijoj zaštiti

1. Dodjela subvencije roditelju/staratelju za novorođeno dijete na osnovu Odluke „Službeni glasnik Grada Bijeljina broj 19/21, 4/22 i 6/23“
 
Dana 23.03.2023. godine donesena je Skupštinska odluka od dodjeli subvencije roditelju/staratelju za novorođeno dijete u kojoj se u članu 4. Navodi da visina subvencije roditelju/staratelju za novorođeno dijete iznosi:
a)    400,00 KM za novorođeno dijete ako roditelji/staratelji zajedno ostvaruju pravo na druge jednokratne prihode za novorođeno dijete čiji zbir premašuje iznos prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu,
b)    800,00 KM za novorođeno dijete,
v) 1.000,00 KM za trećerođeno dijete.
 
Detaljnije informacije kao i obrazac za podnošenje zahtjeva možete pronaći na linku: http://www.eregistarbn.rs.ba/cir/808.subvencija-roditeljimastarateljima-za-novorodeno-dijete.html
Pravo na subvenciju ostvaruju roditelji/staratelji na osnovu zahtjeva podnesenog u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta.
Uslov za ostvarivanje subvencije je da bar jedan od roditelja/staratelja ima prebivalište na području Grada Bijeljina duže od godinu dana.

2. Ponosne kartice za porodice sa troje i više djece 3+

Cilj projekta je pomoć porodicama sa troje ili više djece, i to tako što će, koristeći ovu karticu, ostvarivati popuste prilikom kupovine kod privrednih subjekata koji učestvuju u ovom projektu. Pravo na „Ponosnu karticu“, koja će glasiti na ime majke, imaju sve porodice sa troje ili više djece, od kojih je najmanje jedno maloljetno, sa boravištem na teritoriji Grada Bijeljina.

Potrebna dokumentacija:
Zahtjev za izdavanje ponosne kartice 3+ (možete preuzeti OVDJE)
Svojeručno potpisanu izjavu u svrhu realizacije navedenog projekta (možete preuzeti OVDJE)
Ovjerenu kućnu listu
Ovjera kućne liste je besplatna.
 
Spisak kompanija Prijatelja porodice, koji daju popust uz Ponosnu karticu RS je na ovom linku: https://zaporodicu.org/kategorije/712/kompanije-prijatelji-porodice
 
 2. Pregled mjera na nivou Grada Bijeljina iz oblasti zdravstva
 
Grad Bijeljina dodjeljuje jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje vantjelesne oplodnje.
Uz Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći (koji možete preuzeti OVDJE) potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:
Rješenje ili Potvrdu od Fonda zdravstvene zaštite da je finansiran pokušaj vantjelesne oplodnje od strane Fonda zdravstvene zaštite (jedan, dva ili tri pokušaja);
Kopiju lične karte;
Kopiju tekućeg računa;
Uvjerenje i Obavještenje od CIPS-a o mjestu prebivališta;
Medicinsku dokumentaciju, koja nije starija od 6 mjeseci.
 
3. Pregled mjera na nivou Grada Bijeljina iz oblasti obrazovanja
 
3.1.Subvencionisanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Ovom Odlukom se utvrđuju kriterijumi, način i postupak raspodjele sredstava iz budžeta Grada Bijeljina namijenjenih za subvencionisanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Sredstva planirana u budžetu Grada za subvencionisanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, doznačavaće se kao subvencija za boravak djece predškolskog uzrasta u privatnim predškolskim ustanovama (vrtićima) i klubovima na području Grada Bijeljina.
Pravo kandidovanja za učešće u raspodjeli sredstava, u skladu sa Odlukom, imaju vrtići i klubovi, kojima su osnivači fizička i pravna lica i koja su registrovana u skladu sa zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Subvencija će se vršiti na način tako što će predškolske ustanove najkasnije do kraja mjeseca za svaki mjesec dostaviti izvještaj o uplatama roditelja nadležnom odjeljenju Gradske uprave Grada Bijeljina. Izvještaj treba da sadrži tačne podatke koji se odnose na ime i prezime jednog roditelja, ime djeteta, broj tekućeg računa roditelja i iznos koji su roditelji uplatili za mjesec za koji se dostavlja izvještaj, nakon čega će se na račun roditelja refundirati iznos od 20% od uplate roditelja, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.
(„Službeni glasnik Grada Bijeljina broj: 19/21 i 6/23“)
 
3.2. Subvencije za prevoz učenika osnovnih škola
 
Grad Bijeljina subvencioniše prevoz učenika osnovnih škola na području Grada Bijeljina koji do škole putuju sa udaljenosti veće od četiri kilometra. Subvencionisanje troškova prevoza učenika osnovnih škola vršiće se u iznosu od 35,00 KM po učeniku mjesečno za one učenike koji putuju do škole sa udaljenosti do 10 kilometara i 40,00 KM po učeniku mjesečno za one učenike koji putuju do škole sa udaljenosti preko 10 kilometara.
Za samohrane roditelje, djecu sa poteškoćama u razvoju, kao i višečlane porodice sa troje i više djece koja istovremeno idu u školu, subvencija se isplaćuje u punom iznosu mjesečne karte.
Subvencija se isplaćuje na račun roditelja/staratelja učenika putnika.

(„Službeni glasnik Grada Bijeljina broj: 4/22 i 4/23“)
 
3.3. Stipendiranje učenika i studenata
 
Na osnovu člana 8. stav 4. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj 16/21) i člana 16. Pravilnika o kriterijumima i postupku za stipendiranje studenata i učenika, finansiranje naučnoistraživačkog rada i nagrađivanje učenika i nastavnika ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj 24/21), Gradonačelnik Grada Bijeljina svake godine raspisuje javni konkurs za dodjelu stipendija.
Ukupan budžet za stipendiranje za 2023. godinu iznosi 320.000 KM.
Odlukom o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata stipendiraju se sljedeće kategorije: učenici sa posebnim potrebama - ukupno njih 40, učenici generacije u osnovnim školama - 46 učenika, 23 učenika generacije srednjih škola, 18 studenata ranijih godina i 66 studenata sa Konkursa 2022/23.
Pravilnik o kriterijumima i postupku za stipendiranje učenika i studenata, finansiranju naučnoistraživačkih radova i nagrađivanju učenika i nastavnika možete pronaći u „Službenom glasniku Grada Bijeljina broj 24/21“.
 
 4. Pregled mjera na nivou Grada Bijeljina – ostale podsticajne mjere nematerijalne prirode
 
Održavanje manifestacija „Konferencija beba“, „Dječija nedelja“, Obilježavanje svjetskog dana porodice, a s ciljem promovisanja nataliteta i podrške većem rađanju, uz medijsku kampanju.
 
* E BEBA informacioni sistem
Vlada Republike Srpske omogućila je roditeljima elektronsku prijavu djeteta uspostavljanjem informacionog sistema „e-beba“, odnosno omogućavanjem elektronske razmjene podataka između zdravstvenih ustanova (porodilišta) i nadležnih institucija Republike Srpske za vođenje različitih evidencija o građanima.
Informacioni sistem „e-beba“ omogućava roditeljima, koji ispunjavaju uslove za elektronsku prijavu djeteta, da cjelokupan proces prijave djeteta pokrenu i završe u zdravstvenoj ustanovi (porodilištu), nakon čega na adresu prebivališta dobijaju prve dokumente za svoje dijete.
Kroz ovaj prjekat, roditeljima je omogućeno besplatno izdavanje i dostavljanje dokumenata djeteta: izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, potvrdu da je dijete uvedeno u evidenciju prebivališta, kao i prijavu zdravstvenog osiguranja.
 
Na linku https://ebeba.vladars.net/status roditelji mogu da prate status e-prijave putem identifikacionog broja koji se nalazi na prijavi koju roditelji dobijaju u zdravstvenoj ustanovi. Polje „Potrebna posjeta roditelja“ označava nepotpunu dokumentaciju. Ustanova kojoj nedostaje određena dokumentacija u tom polju navodi šta tačno nedostaje i gdje tu dokumentaciju roditelj treba da dostavi.