Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI POZIV LICIMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU PREDUZETNIČKE OBUKE U SKLOPU PROJEKTA „(NA)UČI I (ZA)RADI“Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 97/16) i člana 71. Statuta Grada Bijeljina (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj: 9/17) i Sporazuma o saradnji sa parterima, Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisuje:
 
JAVNI POZIV LICIMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU PREDUZETNIČKE OBUKE U SKLOPU PROJEKTA „(NA)UČI I (ZA)RADI“
  
1. Uvod
 
Projekat „(NA)UČI I (ZA)RADI“  predstavlja sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavljanju funkcionalnog modela za povećavanje mogućnosti održivog zapošljavanja na prostoru Grada Bijeljina u skladu sa potrebama privrede. Grad Bijeljina je vodeći partner na Projektu, a partneri su JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske -  Područna privredna komora Bijeljina, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo i „MEGA DRVO“ d.o.o. Bijeljina.
 
Sve aktivnosti se provode na području Grada Bijeljina.
 
2.  Predmet javnog poziva
 
Gradska uprava Grada Bijeljina u saradnji sa JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Bijeljina i Fakultetom poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo poziva lica da se prijave za učešće u programu preduzetničke obuke.
 
Preduzetničku obuku će realizovati Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo kroz 4 modula:
 
Modul I: Digitalna ekonomija,  
Modul II: Uslužni sektor i poslovanje preduzetnika,
Modul III: Preduzetničke vještine,
Modul IV: Izrada biznis planova za preduzetnike.
 
Cilj sprovođenja obuke po ovom Javnom pozivu je jačanje preduzetništva kroz set preduzetničkih obuka i podsticanje samozapošljavanja.
 
Za 10 obučenih osoba po ovom Javnom pozivu kroz Program preduzetničke obuke biće obezbijeđena podsticajna sredstva u iznosu od 8.000,00KM za registraciju i pokretanje sopstvenog biznisa i samozapošljavanje, i mentorstvo nad radom preduzeća od strane Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo.
 
Korisnici će biti odabrani na osnovu kvaliteta  izrađenog Biznis plan i održivosti biznis ideje, a rezultati će biti objavljeni na zvaničnim internet stranicama Grada Bijeljina, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo.
 
3. Finansijski okvir
 
Planirana sredstva za realizaciju Programa preduzetničke obuke po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz budžeta Grada Bijeljina u okviru implementacije Projekta iz tačke 1. ovog Javnog poziva.
 
4. Selekcija polaznika obuke
 
Odabir kandidata za obuku, iz tačke 2. ovog Poziva, vršiće Komisija sastavljena od članova Tima za realizaciju Projekta.
 
5. Ciljna grupa
 
Na Javni poziv se mogu prijaviti fizička lica koja ispunjavaju sljedeće osnovne kriterijume:
  1. Da su stariji od 18 godina;
  2. Da posjeduju dokaz o stručnom obrazovanju;
  3. Podnosilac prijave mora imati prebivalište-boravište na teritoriji Grada Bijeljina;
  4. Podnosilac prijave treba da ima poslovnu ideju i želju da se bavi vlastitim biznisom.
Prednost za učešće u Programu obuke po ovom Javnom pozivu imaju mladi i žene u starosnoj dobi od 18-30 godina i teško zapošljive kategorije (stariji od 45 godina).
 
6. Način podnošenja prijave i potrebna dokumentacija
 
Lica koje žele učestvovati u Programu obuke, dužna su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:
1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva – Prilog 1);
2. Izjava o davanju saglasnosti za objavu i korišćenje rezultata ovog Javnog poziva (sastavni dio ovog javnog poziva – Prilog 2).
3. Kopija dokaza o stečenom stručnom obrazovanju;
4. Biografija (sastavni dio ovog Javnog poziva – Prilog 3); 
Napomena: Navedenu dokumentaciju nije potrebno ovjeravati.
 
7. Rok za podnošenje zahtjeva
 
Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 30. septembar 2019. godine.  
 
8. Način prijave i rezultati Javnog poziva
 
Lica sa koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, Prijavu sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti predaju putem pošte ili lično na adresu:
 
Gradska uprava Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića 1, 76300 Bijeljina sa naznakom NE OTVARAJ - Prijava za učešće u programu preduzetničke obuke u sklopu projekta „(NA)UČI I (ZA)RADI“ dostaviti: Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.
Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni 4. oktobra 2019. godine na oglasnim tablama i zvaničnim internet stranicama Gradske uprave Grada Bijeljina, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina - Univerzitet Istočno Sarajevo.
 
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bijeljina – Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, na sljedeće brojeve telefona: 055/233-159; 055/233-169; 055/233-132.