Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj samostalnih preduzetnika koji obavljaju uslužnu djelatnost na području Grada Bijeljina za 2020. godinuJ A V N I  P O Z I V
za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj samostalnih preduzetnika koji obavljaju uslužnu djelatnost
na području Grada Bijeljina za 2020. godinu


1. Predmet
Predmet Javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslodavcima u funkciji zapošljavanja i povećanja produktivnosti i konkurentnosti, ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa: nabavku mašina opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava samostalnim preduzetnicima koji obavljaju uslužnu djelatnost na području Grada Bijeljina.

2. Namjena
Podsticaji su namijenjeni:
Samostalnim preduzetnicima  koji obavljaju  uslužnu djelatnost (osim trgovine i ugostiteljstva) na području Grada Bijeljina, u ukupnom iznosu od 30.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos do 5.000,00 KM.
Mogu ostvariti pravo za sledeće namjene:
 • Za zapošljavanje novih radnika.
 • Za nabavku osnovnih sredstava mašina, opreme i alata.
3. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj
Pravo na podsticaj imaju  samostalni preduzetnici koja ispunjavaju sledeće uslove:
 1. Da su registrovani za obavljanje uslužne djelatnosti (osim trgovine i ugostiteljstva),
 2. Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
 3. Da je lice za koje se traži podsticaj bilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina, prije objave javnog poziva,
 4. Da imaju najmanje dva (2) zaposlena radnika, uključujući vlasnika
 5. Da redovno izmiruju obaveze prema Gradu Bijeljina (komunalne takse i naknade),
 6. Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene Javnim pozivom i Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika.
Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, trgovine i ugostiteljstva, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava.

4. Kriterijumi za dodjelu podsticaja
- Podsticajna sredstva mogu koristiti poslodavci koji imaju potrebu za adekvatnom radnom snagom koja će doprinijeti povećanju njihove konkurentnosti.
Poslodavac koji koristi ovaj vid podsticaja obavezan je da zaposli najmanje jednog radnika na period od jedne godine, da izmiruje obaveze poreza i doprinosa i da zadrži postojeći broj radnika u periodu od godinu dana.
 1. Povećanje produktivnosti i konkurentnosti u funkciji ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa; nabavku mašina, opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava u cilju tehnološkog razvoja preduzetništva. Korisnik ove vrste podsticaja obavezan je da zadrži broj postojećih zaposlenih radnika najmanje na period od jedne godine i da izmiruje obaveze poreza i doprinosa.
Podsticajna sredstva se mogu koristiti za sledeće namjene: kupovinu osnovnih sredstava, opreme, alata, nabavku informatičke opreme i poslovnog softvera neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti.
Podsticajna sredstva se ne mogu koristiti za renoviranje poslovnog prostora, kupovinu namještaja i rashladnih uređaja.

5. Potrebna dokumentacija
Samostalni preduzetnici prilažu  sledeća dokumenta:
 1. Prijavni obrazac u potpunosti popunjen i otkucan na računaru, jasno obrazložen i ovjeren od strane vlasnika,
 2. Rješenja o registraciji samostalnog preduzetnika,
 3. Uvjerenje o registraciji poreskog obveznika JIB,
 4. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama uključujući i obaveze prema Gradu Bijeljina, od Poreske uprave Republike Srpske
 5. Uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema radnicima,sa spiskom prijavljenih radnika, od Poreske uprava Republike Srpske
 6. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Bijeljina, komunalne takse i ostale obaveze, izdaje odjeljenje za Finansije Gradske uprave Grada Bijeljina
 7. Kopije odgovarajuće poreske prijave poreza na dohodak ( obrazac 1007,1004, 1005)  za poslednja 3 mjeseca,
 8. Dokaz za nabavku osnovnog sredstva; mašina, opreme i alata, iz 2020. godine, (Faktura, original ili ovjerena fotokopija, ili kupoprodajni ugovor ovjeren kod notara)
Komisija zadržava pravo  da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi
Dokumenta moraju  biti originali ili ovjerene fotokopije koje ne mogu biti starije od tri mjeseca, sem dokumenata pod tačkom 5.7.
Prijavni obrazac za dodjelu podsticaja u potpunosti mora biti čitko popunjen i ovjeren od strane vlasnika, jer u protivnom se neće  uzeti u razmatranje.

6. Razmatranje zahtjeva
Ispunjenost uslova i ocjenu prijava za dodjelu podsticaja na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika utvrđuje Komisija imenovana rješenjem direktora, te sačinjava prijedlog rang liste.
Na prijedlog Komisije .direktor donosi odluku o dodjeli sredstava, a sa svakim korisnikom podsticaja pojedinačno se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

7. Zaključivanje ugovora
Pri potpisivanju ugovora korisnik podsticaja koji zapošljava nove radnike je dužan da donese; Uvjerenje da su lica koja se zapošljavaju bila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina prije  raspisivanja javnog poziva, Prijave radnika (obrazac PD 3100 iz Poreske uprave) i bjanko ovjerenu i potpisanu mjenicu sa mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja.

8. Doznačavanje sredstava
Podsticaj se doznačava u ukupnom iznosu, a u skladu sa ugovorom. Konačna isplata sredstava se vrši iz Trezora Grada Bijeljina.

9. Način i rok za podnošenje zahtjeva
Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično u Agenciju ili putem pošte u zapečećenom kovertu na adresu:
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina ulica Meše Selimovića 22A, Poštanski fah 187  Bijeljina sa naznakom   „Prijava na javni poziv za za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj samostalnih preduzetnika koji obavljaju uslužnu djelatnost  na području Grada Bijeljina za 2020. godinu  – NE OTVARATI prije sastanka Komisije’’
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Od  09.jul  do  24.07. 2020. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

​10. Ostale napomene
Javni poziv, prijavni obrazac i Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika  broj: 427/20 od 30.06.2020.godine, dostupni su i na internet-stranici www.agencijamsp.com
Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Agencije i na telefon 055 204 024.