Званична интернет презентација
Град Бијељина

Приступ информацијама

Закон о слободи приступа информацијама (ЗОСПИ)

Шта је Закон о слободи приступа информацијама?

Закон о слободи приступа информацијама (ЗОСПИ) у РС („Службени гласник РС“, број 20/01) – утврђује опште право јавности на приступ информацијама које су под контролом јавних органа „у највећој могућој мјери у складу са јавним интересом“.

Јавни приступ информацијама у посједу јавних органа има три битна циља:

- Подстиче већу отвореност и одговорност јавних органа при  доношењу одлука;
- Унапређује демократију промовишући учешће јавности при доношењу одлука јавних органа;
- Доприноси борби против корупције и лошег руковођења.

Поступак приступа информацијама

Право на приступ информацијама се може остварити подношењем писаног захтјева, који треба да испуни следеће услове:
- Да је у писаном облику на једном од службених језика у Републици Српској;
- Да садржи довољно података о природи и садржају тражене информације, како би се омогућило лакше проналажење информације;
- Да садржи име и презиме подносиоца захтјев, његову адресу, а по могућности и број телефона;
- Да је наведен начин на који подносилац захтјева жели приступити информацијама.

Приступ информацијама се омогућава на следеће начине:

- Приступ оригиналу информације како би се могао извршити лични увид;
- Фотокопирањем информације и личним преузимањем или доставом на кућну адресу (првих 10 страница копије су бесплатне; ако фотокопија информације износи мање од 10 бесплатних страница, онда се та информација доставља путем поште, на кућну адресу подносиоца захтјева).

Које су врсте информација изузете од објављивања?

ЗОСПИ дозвољава јавним органима да траже изузетак од објављивања информација у три случаја:

- Објављивањем информација основано се може очекивати изазивање значајне штете легитимним функцијама владе (нпр. национална безбједност, одбрана, спречавање криминала или јавна безбједност);
- Објављивање информација би нашкодило повјерљивим комерцијалним интересима треће стране;
- Тражена информација укључује личне интересе који се односе на приватност трећег лица.

Накнаде за подношење захтјева

За поднесене захтјеве, рјешења или обавјештења не наплаћују се накнаде или таксе. Једине накнаде које Град може наплатити су трошкови умножавања информација.

Уколико се захтијева умножавање информација, првих 10 (десет) страница фотокопије стандардне величине су БЕСПЛАТНЕ, а за сваку следећу страницу стандардне величине која прелази 10 (десет) првих бесплатних страница цијена умножавања износи 0,20 КМ.

Плаћање умножавања информација врши се на жиро-рачун број: 551-790-22225908-50 - "Уникредит банка" АД Бањалука

Град Бијељина је обавезан да захтјев за слободан приступ информацијама ријеши у року од 15 (петнаест) дана.