Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за инспекцијске послове

Адреса:
Улица Патријарха Павла 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 402
Адреса електронске поште: [email protected][email protected]

Начелник: Бобан Јовичевић

Рођен је 1985. године у Бијељини.

Oсновну школу завршио у Броцу, а Гимназију у Бијељини. Од 2004. године студирао на Пословном факултету у Београду (смјер Ревизија) Универзитета Сингидунум. Дипломирао је 2008. године и стекао звање дипломираног економисте - менаџера за ревизију. После једногодишњих постдипломских мастер студија на Универзитету Сингидунум, 2009. године стекао звање дипломираног економисте - мастера економије.

Од 2010. године запослен је у Центру за културу "Семберија" у којем је обављао неколико руководећих дужности - руководиоца Културно-умјетничког одјељења, руководиоца Биоскопа и организатора програма, а био је и предсједник Синдикалне организације Центра за културу.

Двије године је био предсједник Управног одбора ЈИП „Семберија и Мајевица“.

Од средине децембра 2016. године обавља дужност начелника Одјељења за инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина.

Ожењен је и отац је једног дјетета. Са породицом живим у Трњацима. 


 

 
 

Одјељење за инспекцијске послове извршава послове инспекцијског надзора из надлежности Града над активностима, пословањем и поступањем:
- правних лица
- самосталних предузетника
- лица која се баве дјелатностима, као и грађана у погледу придржавања закона и других прописа и општих аката у законом утврђеним областима
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада. 


У Одјељењу за инспекцијске послове организовани су следећи одсјеци: 

- Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља
- Одсјек за инспекцијски надзор у области грађевинарства, саобраћаја и заштите животне средине


 

Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља

Адреса:
Улица патријарха Павла 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 403
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Милена Савић


У Одсјеку за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља обављају се следећи послови:
- координација рада са другим одсјецима и одјељењимa Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја у сарадњи са начелником Одјељења из области: промета роба и услуга, пољопривреде и заштите биља, здравствене заштите животиња - ветеринарске дјелатности и здравствене заштите људи и санитарне заштите
- примјена и праћење закона и прописа и других аката из области рада Одсјека
- остваривање непосредног надзора над примјеном закона и других прописа и давање одређених инструкција за њихово извршавање
- тражење извјештаја, података и обавјештења од инспектора о извршењу повјерених послова надзора
- обављање других послова по налогу градоначелника и начелника Одјељења, као и други послови у дјелокругу рада.


. . . . . . . . . .


Одсјек за инспекцијски надзор у области грађевинарства и заштите животне средине

Адреса:
Улица патријарха Павла 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 425
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Драган Јовановић


У Одсјеку за инспекцијски надзор у области грађевинарства и заштите животне средине обављају се следећи послови:
- координација рада са другим организационим јединицама Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења
- инспекцијски надзор у области просторног уређења и грађења, екологије и заштите животне средине, водопривреде и  саобраћаја и веза
- примјењивање и праћење закона и прописа и других аката из области рада Одсјека
- остваривање непосредног надзора над примјеном закона и других прописа и давање одређених инструкције за њихово извршавање
- подношење извјештаја, давање података и обавјештења од инспектора о извршењу повјерених послова надзора,
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења, као и други послови у дјелокругу рада