Званична интернет презентација
Град Бијељина

Службени гласници Града Бијељина


Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје „Службени гласник Града Бијељина“ у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других oргана и организација за које је предвиђена службена објава.
Да би Стручна служба достављала Службени гласник Града Бијељина потребно је да се заинтересована физичка и правна лица на њега претплате.
Претплата за Службени гласник Града Бијељина у 2023. години износи 270,00 КМ (у цијену je урачунат ПДВ).

Да би се претплатила на Службени гласник Града Бијељина“, заинтересована физичка и правна лица Стручној служби Скупштине Града Бијељина треба да доставе наруџбеницу са
наведеним пуним називом, тачном адресом и бројем телефона.
Уколико наручилац до сада није био претплаћен на „Службени гласник Града Бијељина“, поред наведених података, треба да достави и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико је у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло да испостави фактуру.