Званична интернет презентација
Град Бијељина

Слободан приступ информацијама


ВОДИЧ

Града Бијељина у поступку остваривања права на приступ информацијама 
 
 
САДРЖАЈ

1. УВОД
2. ПОСТУПАК ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
3, КАКО СЕ ОДВИЈА ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА
4. 
ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
 
1. УВОД 

Овај Водич је намијењен свим подносиоцима захтјева за остваривање права проистеклим из Закона о слободи приступа информацијама Републике Српске (у даљем тексту: ЗОСПИ).

Водич пружа информације везане за надлежности Градске управе Града Бијељина (у даљем тексту: Град) у вези са остваривањем права проистеклим  из ЗОСПИ-а ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 20/01), као и правима којима подносилац располаже, односно, процедурама на основу којих се та права остварују и роковима.
 
Овај Водич је бесплатан и може се добити у писаном облику (на захтјев странке) или погледати на сајту Града.
 
2. ПОСТУПАК ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Свако физичко и правно лице има право приступа информацијама које су у надлежности јавног органа, а сваки јавни орган има правну обавезу да објави такве информације.
 
Право на приступ информацијама може се остварити подношењем писаног захтјева (у форми обрасца који се налази у прилогу овог Водича) у просторијама Града. Захтјев се подноси у Писарници и мора садржати довољно података у вези са природом и садржајем информације.
 
Захтјев мора бити на једном од  језика који су у службеној употреби у БиХ.
 
Ако захтјев подноси физичко лице, дужно је путем личних докумената доказати свој идентитет.
Ако захтјев подности законски заступник, дужан је доказати свој идентитет и доставити доказ да је законски заступник или да има пуномоћ дату од стране овлашћеног лица.
 
Ако захтјев није поднесен у прописаној форми и не садржи податке на основу којих се може индентификовати тражена информација, Град ће позвати подносиоца захтјева да исти исправи или допуни у одређеном року.
 
Град је о захтјеву за приступ информацијама дужан да одлучи у року од 15 дана од дана пријема захтјева.
Уколико Град не посједује тражену информацију, Град ће у року од 8 дана од дана пријема, захтјев прослиједити надлежном органу и о томе обавјестити подносиоца.
 
3. КАКО СЕ ОДВИЈА ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

 
По пријему захтјева, Град је дужан, да путем овлашћеног службеника, размотри чињенице  и околности од значаја за обраду поднесеног захтјева.
 
У случају да се дозволи приступ информацијама, у цјелости или дјелимично, обавијестиће подносиоца захтјева:

  • о могућности личног приступа информацијама у просторијама Града,

  • или, под условом да je информација краћа од десет страна, да се информација у писаном облику достави подносиоцу захтјева,

  • о могућности умножавања информације, ако је информација већа од десет страна, уз обавезну претходно извршене уплате трошкова умножавања информације (за фотокопирање информације која се тражи наплаћује се износ од 0,50 фенинга по страници у складу са Упутством Министарства правде Републике Српске).

 
Приступ инфромацијама обезбиједиће се на једном од званичних језика Босне и Херцеговине.
 
4. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

 
Град Бијељина може одбити поступање по захтјеву, због недостатка формалних услова, који су предвиђени чланом 11. Закона о слободи приступа информацијама. О томе мора обавјестити подносиоца захтјева у року од 8 дана од дана пријема захтјева рјешењем, сачињеним у складу са ЗОСПИ-а.
Такво рјешење мора садржати све специфична питања која могу разјаснити захтјев, поуку о праву на жалбу, назнаку и адресу органа коме се жалба подноси, рок и трошкове за подношење жалбе, као и упуте о праву обраћања омбудсману са назнаком неопходних података за контактирање омбудсмана.
 
На одлуку Града, може се уложити жалба у законском року.
 
 5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 
Дио овог Водича су Индекс регистар и образац за подношење захтјева за приступ информацијама.
 
  
Број: 02-014-1-3543/23                                                         
Датум: 15.12.2023. године                                                  


ГРАДОНАЧЕЛНИК         
Љубиша Петровић