Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за урбанизам и документацију


У Одсјеку за урбанизам и документацију обављају се сљедећи стручни и управни послови из надлежности Одјељења за просторно уређење:

- припрема и доношење просторно-планске документације и развојних планова,
- давање обавјештења грађанима о могућностима градње на појединим локацијама у складу са усвојеним плановима (изводи из планова),
- вођење поступка до одлучивања по захтјеву за издавање локацијских услова и других аката из надлежности Одсјека,
- израда записника о теренском увиђају, исколчењу објеката и усклађености ископа и темеља са записником о исколчењу,
- припремање градских одлука из области урбанизма и грађења (из надлежности Одсјека),
- вођење и ажурирање ГИС базе података,
- пружање странкама обавјештења из дјелокруга рада Одсјека као и остали послови који се појаве у његовом раду,
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито: 
- учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
- израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
- праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења, односно други послови који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.