Званична интернет презентација
Град Бијељина

Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2021/2022. години
На основу члана 8. став 4. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената ("Службени гласник Града Бијељина", број 16/21) и члана 16. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника ("Службени гласник Града Бијељина", број 24/21), Градоначелник Града Бијељина,   расписује

 
  К О Н К У Р С
ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У АКАДЕМСКОЈ  2021/2022. ГОДИНИ

 
I           УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СТИПЕНДИЈА
 
Право учешћа на Конкурсу имају  редовни студенти III, IV, V и VI  године првог циклуса студија који води до академског звања завршеног додипломског студија или еквивалента на високошколским установама у Босни и Херцеговини и иностранству са сталним пребивалиштем на подручју Града Бијељина.
Право учешћа на Конкурсу немају студенти који су обновили годину и апсолвенти.
 Услов за одобравање стипендије за кандидате који су студенти  филозофског факултета, права, економије и осталих факултета друштвених и природних наука је да су током студирања постигли најмању просјечну оцјену 8,00. За студенте факултета техничких наука, технологије, информатике, медицине, фармације, стоматологије и ветерине,  просјечна оцјена коју су постигли током студирања не може бити мања од 7,50.
За студенте који припадају мање заступљеним конститутивним народима, групи Осталих и студенте који имају потешкоће у развоју услов за остваривања права на стипендију је да су током студирања постигли најмању просјечну оцјену 7,50.

 
II         БРОЈ СТИПЕНДИЈА И ВРСТЕ ЗАНИМАЊА  КОЈЕ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ
 
            У  академској  2021/2022. години стипендираће се следеће врсте занимања  и категорије:
 
 1. Професор физике ....................................................................................................................1 студент
 2. Професор математике .............................................................................................................1 студент
 3. Професор биологије.................................................................................................................1 студент
 4. Професор хемије ......................................................................................................................1 студент
 5. Професор њемачког језика и књижевности...........................................................................1 студент
 6. Професор српског језика и књижевности .............................................................................1 студент
 7. Професор француског језика...................................................................................................1 студент
 8. Професор ликовног васпитања – сликар, вајар и граф.........................................................1 студент
 9. Доктор медицине................................................................ ......................................................2 студента
 10. Доктор ветеринарске медицине...............................................................................................1 студент
 11. Дипломирани дефектолог........... .............................................................................................1 студент
 12. Дипломирани инжењер електротехнике.................................................................................5 студената
 13. Дипломирани инжењер архитектуре........................................ ..............................................2 студента
 14. Дипломирани инжењер грађевине...........................................................................................2 студента
 15. Дипломирани инжењер машинства..…………………............................................................2 студента
 16. Студенти филозофског факултета, права, економије и осталих факултета друштвених и природних наука који припадају мање заступљеним конститутивним народима и групи Осталих.................................................................................................1 студент
 17. Студенти техничких наука, технологије, информатике, медицине, фармације, стоматологије и ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним народима и групи Осталих .......................................................................................1 студента
 18. Студенти техничких и факултета друштвених наука који имају потешкоће у развоју.......1 студент
 
 
III        ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Кандидати који конкуришу дужни су доставити следећа документа:
 
 1. Уредно попуњен образац пријаве/захтјева на конкурс за додјелу студентске стипендије са назнаком  за коју врсту стипендије се конкурише,
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал),
 3. Увјерење о држављанству (оригинал),
 4. Обавјештење или увјерење о пребивалишту кандидата (овјерена копија оргиналног документа који није старији од једне године),
 5. Увјерење о  статусу редовног студента (оригинал),
 6. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (оригинал),
 7. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије другог органа, установе или удружења (оригинал).
 
             Поред наведених докумената, студенти који су дјеца ратних војних инвалида ВРС од I до IV категорије, који су без оба родитеља, који припадају мање заступљеним конститутивним народима и групи Осталих и студенти са потешкоћама у развоју, потребно је да доставе следеће документе:
 
 1. Студенти који су дјеца ратних војних инвалида ВРС од I до IV категорије, увјерење надлежног органа о категоризацији (овјерена копија),
 2. Студенти  без оба родитеља, изводе из матичне књиге умрлих (оригинал),
 3. Студенти који припадају мање заступљеним конститутивним народима и групи Осталих, припадност доказују изводом из матичне књиге рођених гдје је у посебној рубрици уписана национална припадност (оригинал),
 4. Студенти са потешкоћама у развоју рјешење о разврставању  надлежног органа којим се потврђују потешкоће у развоју.
 
IV        АДРЕСА  И РОК  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
 
            Пријаве се могу доставити поштом на адресу Градска управа Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, 76 300 Бијељина, са назнаком Комисији за додјелу студентских стипендија или лично у пријемној канцеларији Градске управе Града Бијељина, соба број 3, шалтер 1 и 2. Образац пријаве се може добити у соби број 17 Градске управе Града Бијељина или на интернет адреси Града Бијељина www.gradbijeljina.org .
            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се  разматрати.
            Конкурс се објављује на огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет презентацији Града (www.gradbijeljina.org) .
Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на огласној табли Градске управе.