Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ, ОДАБИР КОРИСНИКА И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА “СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2020-2021 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА”На основу члана 24. и члана 59. став (1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/2016, 36/2019 и 61/2021), члана 26. и члана 71. став (1) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/2017), члана 12. Упутства о начину додјеле помоћи, одабира корисника и реализације пројеката за стамбено збрињаваље Рома у Босни и Херцеговини, донијетог од стране Министарства за људска права и избјеглице БиХ, број:01-39-2937-1/13- ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ, Споразума о међусобним односима између CARITAS Швајцарске и Града Бијељина, број: 02-07-7/20 од 29.03.2021. године у реализацији пројекта „Стамбено збрињавање Рома 2020-2021 у Граду Бијељина” и Уговора о сарадњи број: 02-07-17/20 од дана 30.12.2020. године, потписаног између Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Града Бијељина,  Градоначелник Града Бијељина, расписује:
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ, ОДАБИР КОРИСНИКА И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2020-2021 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
 
 
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Помоћ за стамбено збрињавање Рома додјељује се у оквиру имплементације пројекта „Стамбено збрињавање Рома 2020-2021 у  Граду Бијељина“, и реализације Акционог плана БиХ за рјешавање проблема Рома из области стамбеног збрињавања, додјелом 6 (шест) стамбених јединица, које се налазе у згради, у улици Милке Мике Боснића бр. 45А, у Бијељини, изграђена на парцели означеној са к.п. број 903, уписана у Лист непокретности, број: 1739/8 КО Бијељина Село.
 
Право на стамбено збрињавање имају припадници ромске националне мањине, породица или заједничко домаћинство, који не посједују стамбену јединицу условну за
становање и налазе се у потреби за стамбеним збрињавањем, под условом да нису раније користили помоћ за изградњу и реконструкцију стамбене јединице довољну за довођење стамбене јединице у минимум стамбених услова у складу са Стандардима за санирање и изградњу стамбених јединица и објеката у сврху стамбеног збрињавања Рома („Службени гласник БиХ”, број: 53/13).
 
II КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА
 
Пријаву за додјелу помоћи по овом Јавном позиву може поднијети носилац ромског домаћинстава или њен пунољетни члан, а поднесене пријаве ће се бодовати и израдити Ранг листа корисника помоћи на основу основних и посебног критеријума.
 
1. Основни критеријуми – потребна документација:
 
1. Број чланова домаћинства и старосна доб чланова заједничког домаћинства;
 • Изјава (Кућна листа) о члановима заједничког домаћинства, овјерена од стране надлежног органа,
 • Фотокопија личне карте,
 • Потврда о пребивалишту за подносиоца пријаве и чланове домаћинства,    
 • Извод из Матичне књиге рођених за све чланове заједничког домаћинства,
 • Релевантан доказ из евиденције непокретности о непостојању / посједовању непокретности (елиминаторни услов).
 
2. Пријављено мјесто пребивалишта - дужина боравка у мјесту пребивалишта до 1992. године, од 1992. године до 2002. године, и након 2002. године;
 • Увјерење (Потврда) о кретању, издато од стране Полицијске управе Бијељина, не старије од шест мјесеци.
 
3. Здравствени статус подносиоца пријаве и чланова његовог домаћинства;
 • особе са тјелесним и/или менталним инвалидитетом /онеспособљењем и цивилна жртва рата – рјешење, увјерење или потврда надлежног органа, не старије од шест мјесеци,
 • особе са хроничним обољењем – медицинска документација (медицински налази љекара специјалиста, налази надлежне љекарске комисије, отпусне листе из болнице и друга медицинска документација), не старија од шест мјесеци.
 
4. Образовни статус подносиоца пријаве и чланова породице;
 • образовање дјеце-увјерење/потврда о похађању наставе,
 • образовање-стицање квалификације родитеља, односно старатеља- као доказ диплома о завршеној школи.
 
5. Признато право на социјалну заштиту у складу са важећим законима у БиХ;
 • корисници социјалних давања - рјешење, увјерење или потврда надлежног органа/установе,
 • самохрани родитељи, старатељи или хранитељи породице - Изјава подносиоца пријаве или чланова заједничког домаћинства, рјешење ЈУ "Центара за социјални рад" Бијељина,
 • незапослене особе – увјерење ЈУ "Завод за запошљавање Републике Српске", Филијала Бијељина, Биро Бијељина и Увјерење Пореске управе РС, Подручна јединица  Бијељина, о радно правном статусу,
 • пензионери – задњи чек од пензије.
Овај критеријум није елиминаторан.
 
2. Посебан критеријум – потребна документација:
 
Услов за бодовање по овом  посебном критеријуму јесте провјера услова становања подносиоца пријаве и чланова његовог домаћинства путем службених докумената и на основу увида на лицу мјеста (записник са обиласка терена надлежне Комисије), а како слиједи:
 • бескућници,
 • у импровизираним насељима, објектима и смјештајима,
 • у колективним облицима збрињавања,
 • у баракама,
 • у алтернативном смјештају, укључујући и подстанаре и кориснике који живе у
заједничком домаћинству са родитељима и/или рођацима.
 

III ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА
 
Одабир корисника, односно израду прелиминарне Ранг листе врши Комисија за одабир корисника у реализацији пројекта „Стамбено збрињавање Рома 2020-2021 у Граду Бијељина“, именована Рјешењем Градоначелника Града Бијељина, број: 02-014-1-2547/23. од дана 04.09.2023. године. Министарство за људска права и избјеглице БиХ, у реализацији пројекта "Стамбено збрињавање Рома  2020-2021 у Граду Бијељина“ ће вршити надзор и мониторинг над реализацијом пројекта, те вршити верификацију Коначне листе корисника.
 
IV БОДОВАЊЕ ПО КРИТЕРИЈУМИМА
 
Систем бодовања је детаљно утврђен у „Критеријумима за бодовање корисника помоћи за стамбено збрињавање Рома у БиХ“, а који су саставни дио Упутства о начину додјеле помоћи, одабира корисника и реализације пројеката за стамбено збрињавање Рома у Босни и Херцеговини, донијетог од стране Министарства за људска права и избјеглице БиХ, број: 01-39-2937-1/13- ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ.
 
V БОДОВАЊЕ ПО ОСНОВНИМ КРИТЕРИЈУМИМА:
 
1. Број чланова и старосна доб чланова заједничког домаћинства
 • за сваког пунољетног члана заједничког домаћинства ................……… 5 бодова,
 • за сваког малољетног члана заједничког домаћинства ...................……10 бодова.
За чланове домаћинства и старосну доб чланова заједничког домаћинства може се додијелити максимално 60 бодова.
 
2. Дужина боравка у мјесту пребивалишта
 • када је подносилац пријаве имао пријављено пребивалиште на садашњој адреси пребивалишта  до 1992. године……………………..……………............20 бодова,
 • када је подносилац пријаве имао пријављено пребивалиште на садашњој адреси пребивалишана од 1992. до 2002. године..................................................10 бодова,
 • када подносилац пријаве има пријављено мјесто пребивалишта на адреси пребивалишта након  2002. године............................................................ 5 бодова.
 
3. Здравствени статус
 • уколико је подносилац пријаве или члан заједничког домаћинства особа са тјелесним и/или менталним инвалидитетом /онеспособљењем и цивилна жртва рата, додјељује се до...................................................................................10 бодова,
 • уколико је подносиоц пријаве или члан заједничког домаћинства особа са хроничним обољењем, додјељује се до....................................................10 бодова.
 
4. Образовни статус
 • За образовање дјеце ...................................................................................10 бодова,
 • За образовање- стицање квалификације родитеља, односно старатеља..5 бодова.
За образовање дјеце и када је подносилац пријаве стекао одређени степен образовања или се налази у процесу стицања одређене квалификације додјељује се максимално до 15 бодова.
Када више чланова домаћинства припада истој категорији, бодови се додјељују само једној особи.
 
5. Корисници социјалних права
 • корисницима социјалних давања, ..............................................................10 бодова,
 • самохрани родитељи и старатељи или хранитељи породице................. 10 бодова,
 • незапослене особе ..........................................................................................5 бодова,
 • пензионери .....................................................................................................5 бодова.
 
За припадност наведеној скупини подносиоца пријаве и/или неког од чланова домаћинства може се додијелити максимално до 20 бодова. Уколико подносилац пријаве и/или чланови заједничког домаћинства припадају у више скупина из претходног става, број бодова се додјељује само по основу припадности у двије од четири побројане скупине. Када више чланова домаћинства припада истој рањивој категорији бодови се додјељују само једној особи.
 
VI БОДОВАЊЕ ПО ПОСЕБНОМ КРИТЕРИЈУМУ
 
1. Стамбени статус - стамбена ситуација подносиоца пријаве
 • када је подносиоц пријаве са члановима домаћинства бескућник ........80 бодова,
 • када подносиоц пријаве станује у импровизованим насељима, објектима и смјештајима, ................................................................................................40 бодова,
 • када подносиоц пријаве са члановима домаћинства станује у колективним облицима збрињавања,................................................................................30 бодова,
 • када подносиоц пријаве са члановима домаћинства станује у баракама, .......................................................................................................................20 бодова,
 • када подносиоц пријаве са члановима домаћинства станује у алтернативном  смјештају, укључујући подстанаре и оне који живе у заједничком домаћинству         са родитељима и/или рођацима, додјељује се .........................................10 бодова.
По овом критерију може се додијелити максимално до 80 бодова, уз обавезно провјеравање услова становања на лицу мјеста.
 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Сви учесници Јавног позива, који из одређених разлога нису задовољни својом позицијом на Ранг листи корисника и заинтересована лица имају право на Приговор. Приговор се подноси Градоначелнику Града Бијељина путем Комисије за одабир корисника помоћи и реализацију комплетног пројекта “Стамбено збрињавање Рома  2020-2021 у Граду Бијељина”.
 
Приговор се подноси у року од 15 дана од дана јавног оглашавања листе корисника Ранг листе корисника помоћи за стамбено збрињавање Рома у Граду Бијељина, на званичној страници Града Бијељина, огласној табли Града Бијељина и  ЈУ "Центар за социјални рад", Бијељина.
 
Образац пријаве на Јавни позив може се преузети у канцеларији Одјељења за друштвене дјелатности Градске управе Града Бијељина, број 18., просторијама ЈУ "Центара за социјални рад" Бијељина и просторијама локалних ромских удружења.
 
Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом достављају се на адресу Града Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности (Трг краља Петра I Карђорђевића број 1, 76 300 Бијељина), путем пријемне канцеларије или препоручено путем поште, у затвореној коверти са назнаком ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ:
Град Бијељина
Комисија за одабир корисника помоћи и реализацију комплетног пројекта
“Стамбено збрињавање Рома 2020-2021 у Граду Бијељина
“Не отварај”
Неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.
 
Јавни позив отворен је 15 дана од дана посљедње објаве.
 
Јавни позив ће се објавити на огласној табли и званичној интернет страници  Града Бијељина, у средствима јавног информисања, на огласној табли ЈУ "Центара за социјални рад", Бијељина и Удружења „Центра за интегративну инклузију Рома и Ромкиња Отахарин“. Ако Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.
 
Све информације у вези са Јавним позивом могу се добити у службеним просторијама Одјељења за друштвене дјелатности Градске управе Града Бијељина, на контакт телефон: 055/233-155, или лично у канцеларији број 18.
 
   
Број: 02-014-1-2766/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум, 27.09.2023.године Љубиша Петровић
                  
                                           
 
Пријавни образац 221.4KB