Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина
На основу члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина за 2019. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 26/18), Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/18 и 12/18) и  Споразума о сарадњи Града Бијељина и невладиних организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник Града Бијељина,  р а с п и с у ј е:
 
 
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
 
I
 
Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета Града Бијељина за 2019. годину са економског кода 415 200 и буџетских ставки:
 
 • „Средства за спорт по Правилнику о расподјели“ у износу од 400.000,00 КМ и
 • „Средства за финансирање пројеката Удружења грађана“ у износу од 100.000,00 КМ
 
II
 
Средства се додјељују удружењима грађана која су регистрована на подручју Босне и Херцеговине, односно Републике Српске, имају сједиште на подручју Града Бијељина и чији се пројекти у цјелини реализују на подручју Града Бијељина.
 
 
III
 
Средства планирана буџетом Града расподјељују се удружењима чији пројекти:
 
 • помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, старих особа,
омладине, породица незапослених, избјеглица и повратника,
 • помажу рјешавању проблема бораца (учесници свих ратова),  породица
погинулих, ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида, породица цивилних жртава рата и логораша,
 • афирмишу културне потенцијале и културне посебности Града,   иницијативе и активности у циљу подизања урбане културе,
 • афирмишу јавност рада и помажу у процесу трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за пружање услуга грађанима,
 • помажу развој спорта и физичке културе,
 • афирмишу и помажу у реализацији принципа јавности у раду државних органа и организација које се дијелом или у потпуности финансирају јавним  приходима,
 • афирмишу  помажу и унапређују очување животне средине и подижу ниво
еколошке културе,
 • афирмишу и помажу развој села, очување историје, традиције и обичаја,
 • афирмишу и помажу пољопривредну производњу,
 • помажу рјешавању потреба грађана на социјалном и образовном нивоу,
 • укључују и ангажују већи број волонтера.
 
 
IV
 
Удружења грађана којима су у претходној години одобрена средства за реализацију пројеката, а нису поднијела извјештај о утрошку тих средстава, немају права учешћа у додјели средстава у текућој години у којој је објављен јавни оглас.
 
V
 
Удружење грађана може конкурисати за укупна средства потребна за реализацију пројекта или недостајући дио који мора бити назначен.
Предност имају пројекти који се реализују у партнерском односу више удружења и пројекти који се финансирају из више извора.
Удружење може аплицирати највише са два пројекта.
 
 
VI
 
Удружење подноси пријаву на јавни оглас на прописаном обрасцу.
            Уз пријаву се обавезно доставља:
 
 1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на подручју Босне и Херцеговине, односно Републике Српске (овјерена копија),
 2. Идентификациони број из регистра пословних субјеката (овјерена копија),
 3. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима,
 4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава,
 5. Доказ да је удружење обезбједило дио средстава из других извора за пројекат ако тражи суфинансирање,
 6. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат, или дио пројекта којим аплицира на јавни оглас.
 7. Доказ да је удружење активни учесник највећег ранга такмичења (Премијер лиге) у колективном спорту,
 8. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства из Буџета Града Бијељина по Одлуци о расподјели средства за спорт и физичку културу за 2019. годину.
 
Доказ и Изјава из тачки 7. и 8. односе се само на спортске клубове који се такмиче у Премијер лиги Босне и Херцеговине, а не на остала удружења.
 
 
VII
 
            Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику Града Бијељина“, дневним новинама „Ослобођење“, огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет  страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org.
 
            Јавни оглас за расподјелу средстава траје 21 дан од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
           
            Комисија ће у року од 30 дана од дана истека јавног огласа утврдити приједлог за додјелу средстава, сачинити прелиминарну ранг-листу и објавити је на огласној табли Градске управе.
 
            Захтјев са потребном документацијом у запечаћеној коверти се предаје лично (путем писарнице), или препорученом поштом на адресу:
           
            Градска управа Града Бијељина
            Трг краља Петра Првог Карађорђевића  1.
            Комисија за расподјелу средстава удружењима грађана са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
 
            Обрасци захтјева за финансирање и суфинансирање пројеката могу се преузети у Градској управи Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, канцеларија број: 17, или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина.
 
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
 
 
            За све додатне информације можете се обратити:
   
           
 
 
Број: 02-014-1-452/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 25.01.2019. 
   
         ГРАДОНАЧЕЛНИК
 
           Мићо Мићић