Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ РАДА НЕДЈЕЉОМ У СЕКТОРУ ТРГОВИНЕ 
Водећи се принципима хуманости, равноправности грађана, очувања породице и породичних вриједности, потребом да се спријечи одлив радне снаге, као и одредбама домаћих законских аката и међународних конвенција, али и иницијативама Синдиката трговине, угоститељства туризма и услужних дјелатности Републике Српске, градоначелник Бијељине Љубиша Петровић Скупштини Града упућује приједлог одлуке којом се забрањује рад недјељом у сектору трговине.
 
Законом о трговини прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе одређује радно вријеме, распоред дневног и седмичног радног времена продајних објеката, радно вријеме у дане државних празника и нерадних дана у којим је трговац дужан пословати, те радно вријеме за тржнице, сајмове, изложбе и друге повремене начине обављања трговине, а све ускладу са интересом и потребама становника локалне заједнице, међу којима је и дјелотворно снабдијевање потрошача робама које су потребне у свакодневном животу. Такође, чланом 78, ставом 2 Закона о раду Републике Српске прописује да се „седмични одмор по правилу користи недјељом“.
 
Међу разлозима за доношење ове одлуке је и чињеница да сезапослениутрговини, односно трговинским објектима сусрећу са проблемима као што су мале плате и неплаћање прековременог рада. При том треба имати у виду и чињеницу да у сектору трговине већину запослених чине жене, као и да рад недјељом није додатно плаћен.
Рад нерадним даном, односно недјељом, неможе се посматрати само као економска категорија која се мjери само бројем купаца и оствареним профитом, већ рад недјељом има много значајније друштвене, али и здравствене аспекте, јер то треба да буде дан у који ће изапослени у трговинским објектима моћи да проведу са својом дјецом и породицом.
 
При доношењу овакве одлуке, у обзир је узета и иницијатива Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности Републике Српске упућена Савезу општина и градова Републике Српске је још крајем 2019. године, којом је тражено да се рад недјељом у трговинама забрани или ограничи.
 
Имајући у виду све претходно наведено, нарочито инцијативу гранског синдиката, као и велики број захтјева упућених Градској управи у вези са укидањем рада недјељом, алии велики број злоупотреба у овој области од стране послодаваца везаних за коришћење седмичног одмора, Градска управа и Градоначелник Бијељине сматрају да је потребно на овај начин уредити област радног времена у области трговине како би се, прије свега, заштитила права радника у области трговине, те омогућило задовољење културних, друштвених и било којих других потреба радника и њихових породица, али и ублажили разлози за велики одлив радне снаге. Сем тога, оваквом одлуком ће најзад бити примијењена, већ поменута, законска одредба по којим се седмични одмор по правилу користи недјељом.
 
Вјерујемо да ће и одборници Скупштине Града Бијељина имати исти приступ овом питању и усвојити приједлог ове одлуке.


Приједлог одлуке 52.5KB