Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА


 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16,  36/19 и 61/21), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина за 2023. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/23), Градоначелник Града Бијељина р а с п и с у ј е:
 
 
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
I
Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета Града Бијељина за 2023. годину у укупном износу од 185.000,00 KM са економског кода 415 200 и буџетских ставки:
 
 • „Средства за финансирање пројеката удружења грађана“
 • „Средства за културу“
 • „Средства суфинансирање развоја омладинских организација“
 • „Средства за културне манифестације, Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности и др.“
 • „Националне мањине“.
 
II
Средства се додјељују удружењима грађана која су регистрована у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској, имају сједиште на подручју Града Бијељина и чији се пројекти у цјелости реализују на подручју Града Бијељина.
 
            Минималан износ средстава за финансирање пројеката удружења грађана из буџета Града Бијељина је 1.000,00 КМ, док је максималан износ средстава за финансирање пројеката удружења грађана 7.000,00 КМ.
 
III
Средства планирана буџетом Града расподјељују се удружењима чији пројекти:
 • Помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, старих особа, омладине, породица незапослених, избјеглица и повратника,
 • помажу рјешавању проблема бораца (учесници свих ратова), породица погинулих, ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида, породица цивилних жртава рата и логораша,
 • афирмишу културне потенцијале и културне посебности Града, иницијативе и активности у циљу подизања урбане културе,
 • афирмишу и помажу у реализацији принципа јавности у раду државних органа и организација које се дијелом или у потпуности финансирају јавним приходима,
 • афирмишу јавност рада и помажу у процесу трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за пружање услуга грађанима,
 • помажу развој спорта и физичке културе,
 • афирмишу,  помажу и унапређују очување животне средине и подижу ниво еколошке културе,
 • афирмишу и помажу развој села, очување историје, традиције и обичаја,
 • афирмишу и помажу пољопривредну производњу,
 • помажу рјешавању потреба грађана на социјалном и образовном нивоу,
 • укључују и ангажују већи број волонтера.
 
IV
Удружења грађана којима су у претходној години одобрена средства за реализацију пројеката, а нису адекватно и благовремено поднијела извјештај о утрошку тих средстава, немају права учешћа у додјели средстава у текућој години у којој је објављен јавни оглас.
 
V
Сљeдећи пројекти неће бити финансирани:
 
 • Пројекти удружења која нису извршила своје обавезе по раније одобреним пројектима финансираним из Буџета Града,
 • Пројекти који се искључиво односе на једнократне манифестације, осим у случајевима када су дио трајнијег и свеобухватнијег пројекта,
 • Пројекти кoји се однoсе на повремене конференције, осим ако су неопходне за успјешну имплементацију пројекта,
 • Пројекти који се односе на финансирање редовних активности подносиоца пројектног приједлога или њихових партнера,
 • Пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, адаптацији или изградњи капиталних објеката или на куповину опреме осим ако је неопходна за успјешну имплементацију пројекта,
 • Пројекти којима је предвиђен дио административних трошкова (људски ресурси, путовања/превоз, канцелариjски трошкови) већи од 20% укупних трошкова пројекта,
 • Пројекти који представљају индивидуална спонзорства/стипендије за школовање или за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, тренинг курсевима,
 • Пројекти који су усмјерени према вјерским циљевима и активностима,
 • Пројекти који су усмјерени према политичким активностима,
 • Пројекти који су намијењени за искључиву добит појединца,
 • Пројекти који се заснивају на додјељивању средстава трећој страни,
 • Недостатак формалних услова за кандидовање пројекта (непотпуна или нетачна документација),
 • Максималан износ тражених средстава по једном пројекту је већи од утврђеног, а нема доказа о суфинансирању,
 • Пројекат одражава озбиљно незнање и предрасуде везане за проблем,
 • Пројекту недостаје јасан приказ резултата,
 • У приједлогу пројекта недостају кључне информације,
 • Активности предвиђене пројектом већ постоје.
 
VI
Комисија вреднује пројекте по „ЛОД методологији“ (Методолошки приступ за транспарентну расподјелу средстава намјењених удружењима грађана према препоруци Европске уније).
 
VII
Удружење подноси Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката на прописаном обрасцу.
 
Уз Захтјев се обавезно доставља:
 
 1. Рјешење о упису у регистар удружења у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској (овјерена копија),
 2. Идентификациони број из регистра пословних субјеката - ЈИБ (овјерена копија),
 3. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима (оригинал, слободна форма),
 4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава (оригинал, израђен на обрасцу који је у прилогу захтјева),
 5. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат - уколико тражи суфинансирање (оригинал, израђен на обрасцу који је у прилогу захтјева),
 6. Изјаву овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат, или дио пројекта, којим аплицира на јавни оглас (оригинал, слободна форма).
 
VIII
Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику Града Бијељина“, „Семберским новинама“, огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org.
Јавни оглас за расподјелу средстава траје 21 дан од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
            Комисија ће у року од 30 дана од дана истека јавног огласа утврдити приједлог за додјелу средстава, сачинити прелиминарну ранг-листу и објавити је на огласној табли Градске управе.
Коначну Одлуку о расподјели средстава доноси Градоначелник.
Захтјев са потребном документацијом у запечаћеној коверти се предаје лично (путем писарнице), или препорученом поштом на адресу:
        
Градска управа Града Бијељина
Трг краља Петра Првог Карађорђевића 1
Комисија за расподјелу средстава удружењима грађана са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
 
            Сви неопходни обрасци, могу се преузети у у пријемној канцеларији Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1 или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина: www.gradbijeljina.org.
 
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
 • У прилогу – Смјернице за удружења грађана (www.gradbijeljina.org) – секција НВО.
   

Број: 02-014-1-122/23
Б и ј е љ и н а,
Датум: 23.01.2023.
   
         ГРАДОНАЧЕЛНИК
 
         Љубиша Петровић