Званична интернет презентација
Град Бијељина

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ


 
​На основу члана 9 Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број 16/21) и члана 29 Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника („Службени гласник Града Бијељина“, број 24/21, 22/22 и 11/23) Градоначелник Града Бијељине, р а с п и с у ј е
 
 
  К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ
 
 
УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
 
Право учешћа на Конкурсу имају кандидати којима су научно-наставна вијећа факултета или универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству одобрила наслов одбране магистарског рада, његовог еквивалента или докторске тезе у академској 2023/2024. години.

Услов за одабир завршног научноистраживачког рада (магистарски рад, његов еквивалент и докторска теза) који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у академској 2023/2024. години је да рад својом структуром и научним дометом може допринијети развоју Града Бијељина, да је одбрану рада одобрило научно-наставно вијеће универзитета или факултета у Босни и Херцеговини или иностранству, да кандидат по истом основу не користи односно није користио средства Министарства науке и технологије Републике Српске, другог државног органа или установе у Босни или Херцеговини и иностранству и да је кандидат на основном студију постигао најмању просјечну оцјену 8,00.

Кандидати за финансирање израде магистарског рада у тренутку конкурисања не могу бити старији од 34 године.

Кандидати за финасирање израде докторске тезе у тренутку конкурисања не могу бити старији од 38 година.

Изузетно од два претходна става, Градоначелник Града Бијељине на приједлог комисије за одабир научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у текућој академској години, може донијети одлуку о додјели средстава кандидатима који су старији од 34, односно 38 година, уколико се процијени да је магистарски рад, његов еквивалент или докторска теза од посебног значаја за развој локалне заједнице.

Предност приликом одобравања финансирања завршних научноистраживачких радова имаће кандидати који су запослени на факултету, научноистраживачком институту у саставу универзитета и кандидати запослени у институту од посебног интереса који није у саставу универзитета, а који учествују у наставном и научноистраживачком раду у матичној установи.

Одлуку о одабиру завршних научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина, донијеће Градоначелник Града Бијељине, на приједлог Комисије за провођење поступка одабира научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељине у академској 2023/2024. години.
 
 
II БРОЈ И ВРСТА ЗАВРШНИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ
 
У академској 2023/2024. години финансираће се израда:
 
 1. 4 (четири) докторске тезе и
 2. 8 (осам) магистарских радова или њихових еквивалената  
 
Финансираће се израда завршних научноистраживачких радова који својом структуром и научним дометом могу допринијети развоју и који су од значаја за  Град Бијељину.
 
III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Кандидати који конкуришу за финансирање израде докторске тезе, уз пријаву са тачном адресом и контакт телефоном, потребно је да доставе:
 
 1. Уредно попуњен упитник за финансирање одбране докторске тезе (оригинал);
 2. Увјерење о просјеку оцјена на основном и последипломском студију (овјерена копија);
 3. Диплому о окончаној одбрани  магистарског рада или његовог еквивалента         (овјерена копија);
 4. Потврду о одобрењу наслова одбране докторске тезе од стране универзитета, односно факултета (овјерена копија);
 5. Препоруку руководиоца установе (факултета или института) са мишљењем о специјалним потребама за одређеним профилом стручњака (овјерена копија);
 6. Стручну биографију кандидата са подацима о његовом научно-стручном развоју, раду, објављеним радовима и слично (оригинал);
 7. Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и техничке сарадње, уколико се ради на такав начин (овјерена копија);
 8. Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија);
 9. Уколико је кандидат запослен, потврду  установе о запослењу (овјерена копија);
 10. Кратку биографију са подацима о социјалном и породичном статусу;
 11. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије или средстава другог органа или установе за израду рада (оригинал).
 
Кандидати који конкуришу за финансирање израде магистарског рада или његовог еквивалента, уз пријаву са тачном адресом и контакт телефоном  потребно је да доставе :
 
 1. Уредно попуњен упитник за финансирање одобреног магистарског рада или његовог еквивалента (оригинал);
 2. Увјерење о просјеку оцјена на основном и последипломском студију (овјерена копија);
 3. Потврду о одобрењу наслова одбране магистарског рада или његовог еквивалента од универзитета или факултета (овјерена копија);
 4. Мишљење ментора о употребљивости и корисности теме за унапређење научне и стручне области и могућој примјени у пракси (овјерена копија);
 5. Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и техничке сарадње, уколико се ради на такав начин (овјерена копија);
 6. Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија);
 7. Уколико је кандидат запослен, потврду  установе о запослењу (овјерена копија);
 8. Кратку биографију са подацима о социјалном и породичном статусу;
 9. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије или средстава другог органа или установе за израду рада (оригинал).
 
 
Образац пријаве и упитника за финансирање израде магистарског рада, његовог еквивалента и докторске тезе може се преузети у згради Градске управе Града Бијељина, канцеларија број 17 или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина  www.gradbijeljina.org
 
IV АДРЕСА И РОК  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
 
Пријаве се могу доставити поштом на адресу Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, 76 300 Бијељина, са назнаком Комисији за провођење поступка одабира научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у академској 2023/2024. години, или лично у пријемној канцеларији Градске управе Града  Бијељина, соба број 3, шалтер 1 и 2.
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је објављен на огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет страници Града Бијељина: www.gradbijeljina.org.

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на огласној табли Градске управе.
 

 
 
 
 
 
Број:   ГРАДОНАЧЕЛНИК
Б и ј е љ и н а    
Датум:    
_____________________
Љубиша Петровић