Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ПОМОЋИ САМОСТАЛНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, У ЦИЉУ УБЛАЖАВАЊА ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА




На основу члана 7. Одлуке о додјели бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи самосталним предузетницима у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/21), Градоначелник Града Бијељина, расписује
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ САМОСТАЛНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У ЦИЉУ УБЛАЖАВАЊА ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА
 
 
1.  Предмет јавног позива
 
Предмет јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи самосталним предузетницима у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса.
Циљ је стављање у функцију финансијских средстава на име помоћи привредницима на подручју Града Бијељина, којима је у вријеме пандемије у циљу спречавања ширења заразе закључцима Републичког штаба и наредбама Градског штаба за ванредне ситуације Града Бијељина био привремено забрањен рад.
 
2. Намјена подстицајних средстава
 
Средства се додјељују као једнократна интеревентна подршка предузетницима усмјерена на опоравак од пољедица кризе и рецесије.
Средства су намијењена самосталним предузетницима који послују у сједишту и издвојеним јединицама, а који су регистровани на подручју Града Бијељина код Одјељења за привреду Града Бијељина (у даљем тексту: корисници средстава). Корисници средстава могу бити и самостални предузетници који послују у издвојеним јединицама које су регистроване на територији Града Бијељина, а чије сједиште је регистровано на територији друге јединице локалне самоуправе.
 
3. Висина подстицајних средстава
 
Укупан износ расположивих средстава предвиђених Буџетом Града Бијељина за за реализацију овог јавног позива износи 200.000,00 КМ.
Финансијска помоћ за све кориснике средстава износи 500,00 КМ по кориснику, или већи аликвотни дио у случају мањег броја запримљених пријава.
Уколико број запримљених пријава за додјелу помоћи буде већи од износа расположивих средстава, извршиће се пропорционално смањење појединачних износа одобрених средстава по кориснику средстава.
 
3. Право и услови учешћа на јавном позиву
 
Право на финансијску помоћ имају самостални предузетници који испуњавају сљедеће услове:
 
а) који су код Одјељења за привреду Града Бијељина регистровали самосталну дјелатност најкасније до 15. априла 2021. године;
б) који у вријеме расписивања јавног позива регистровану дјелатност обављају у статусу активног предузетника;
в) којима је закључцима и наредбама надлежних кризних штабова био привремено забрањен рад;
г) који су измирили пореске обавезе са 30.06.2021.године;
д) који регистровану дјелатност обављају као претежну у сједишту и издвојеним јединицама из сљедећих шифри дјелатности:
 
- 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника (аутобуски превоз)
- 49.39 – Остали копнени превоз путника, д.н. (аутобуски превоз)
- 50.30 – Превоз путника унутрашњим воденим путевима
- 55.10 – Хотели и сличан смјештај
- 55.20 – Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор
- 55.90 –  Остали смјештај
- 56.10 – Дјелатности ресторана и услуге доставе хране (осим објеката брзе хране и пекотека),
- 56.30 – Дјелатности припреме и послуживања пића,
- 85.53 – Дјелатности возачких школа,
- 85.59 – Остало образовање, д.н.
- 85.60 – Помоћне услужне дјелатности у образовању,
- 96.02 – Фризерски и други третмани за уљепшавање,
- 96.04 – Дјелатности за његу и одржавање тијела.
 
4. Подношење пријаве и потребна документација
 
Пријава за додјелу бесповратних финансијских средстава подноси се на за то прописаном обрасцу који је обавезан и чини прилог уз Јавни позив, а биће доступан на званичној интернет страници Града Бијељина.
Предузетници уз прописани образац пријаве прилажу следећа документа:
  1. Доказ о регистрацији занатско-предузетничке дјелатности на подручју Града Бијељина (копија рјешења о регистрацији предузетника за сједиште и издвојене јединице код Одјељења за привреду Града Бијељина),
  2. Потврда о регистрацији код Пореске управе Републике Српске, ПЦ Бијељина (копија рјешења о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи – ЈИБ за сједиште и издвојене јединице),
  3. Доказ о отвореном рачуну регистроване дјелатности у пословној банци за уплату одобрених средстава (копија),
  4. Увјерење Пореске управе Републике Српске, ПЦ Бијељина о измиреним обавезама по основу директних пореза са 30.06.2021. године (оригинал или овјерена копија).
 Уколико предузетник послује у сједишту и издвојеним јединицама, а остварује право за финансијску помоћ и за сједиште и за издвојене јединице, потребно је да попуни пријавни образац за сваку издвојену јединицу посебно.
Документација достављена на јавни позив се не враћа.
 
5. Разматрање захтјева и доношење одлуке о одабиру корисника средстава
 
За реализацију јавног позива градоначелник именује Комисију која има предсједника и два члана. Комисија ће сукцесивно, у току јавног позива, отварати и обрађивати пристигле пријаве.
Комисија има задатак да утврди да ли су пристигле пријаве по јавном позиву благовремене, допуштене и потпуне. Након обраде пристиглих пријава, Комисија сачињава  Прелиминарну листу крајњих корисника средстава, са износом одобрених бесповратних финансијских средстава на име помоћи по сваком кориснику.  
Прелиминарна листа крајњих корисника средстава садржи подносиоце пријава који испуњавају услове из јавног позива са износима одобрених финансијских средстава, као и подносиоце пријава који нису испунили услове из јавног позива, уз образложење који услов није испуњен.
Прелиминарну листу крајњих корисника средстава, Комисија објављује на интернет страници и на огласној табли Града Бијељина.
Против Прелиминарне ранг листе крајњих корисника, сваки учесник јавног позива може поднијети приговор градоначелнику у писаној форми у року од осам дана од дана објаве на интернет страници и на огласној табли Града Бијељинa.
Приговором се може тражити преиспитивање проведене процедуре у смислу евентуалних пропуста у оцјени пријава корисника средстава које је направила Комисија.
На основу поднешених приговора градоначелник захтијева писмено изјашњење Комисије која је сачинила Прелиминарну ранг листу, у погледу основаности приговора. Уколико Комисија утврди да су приговори основани, измијениће Прелиминарну листу крајњих корисника, а уколико утврди да приговори нису основани приговор ће одбити као неоснован.
По прибављеном изјашњењу Комисије, градоначелник утврђује коначну листу крајњих корисника средстава са износом додијељених средстава сваком кориснику и иста се објављује на интернет страници и на огласној табли Града Бијељина.
На основу коначне листе крајњих корисника средстава, Градоначелник доноси Одлуку о одабиру корисника бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса, са износом додијељених средстава сваком кориснику.
Одлука градоначелника се објављује на интернет страници и на огласној табли Града Бијељина, као и у „Службеном гласнику Града Бијељина“. Одлука градоначелника је коначна и против ње се не може изјавити жалба или неки други редовни правни лијек.
На основу Одлуке о одабиру корисника бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса, Одјељење за привреду припрема налоге за плаћање и доставља их у редовну процедуру Одјељењу за финансије, како би се извршила исплата одобрених финансијских средстава на рачуне корисника.
 
6. Начин и рок подношења пријаве и резултати јавног позива
 
Пријава са потребном документацијом се подноси личном предајом у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној коверти путем протокола у пријемној канцеларији  Градске управе Града Бијељина или поштом на адресу: Град Бијељина - Одјељење за привреду, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – Пријава на Јавни позив за додјелу бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи самосталним предузетницима у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса“. На полеђини коверте написати име, презиме и адресу подносиоца пријаве.
Јавни позив се објављује у дневном листу „Независне новине“, на интернет страници Града са обрасцем Пријаве на јавни позив (www.gradbijeljina.org), као и на огласној табли Градске управе.
Јавни позив је отворен од 07.10.2021. године до 26.10.2021. године.
Благовременом доставом пријаве путем поште, сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана рока Јавног позива, овјерена печатом пријемне поште, са јасно назначеним датумом предаје, без обзира на датум приспјећа.
Резултати овог Јавног позива биће објављени на огласној табли и званичној интернет страници Града Бијељина.
Град Бијељина обавјештава јавност о додјели средстава посредством званичне интернет странице Града.
 
7. Остале напомене
 
Додатне информације у вези јавног позива могу се добити у Одјељењу за привреду на број телефона 055/233-423 и 055/233-424.
 
 
Број: 02-30-1/2021                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум, 05.10.2021. године                                                             Љубиша Петровић