Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ЗАНАТСТВА КРОЗ САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ


 
На основу члана 10. Правилника  о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој занатства кроз самозапошљавање незапослених лица са евиденције Завода за запошљавање Биро Бијељина („Службени гласник Града Бијељина “, број: 52/20 и 54/20), Градоначелник Града Бијељина и директор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, расписују
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ЗАНАТСТВА КРОЗ САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
 
 
1. Увод
 
Град Бијељина и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске (Завод), у оквиру „Програма подршке партнерству у реализацији активних политика запошљавања и самозапошљавања са локалним заједницама, удруживање средстава за запошљавање“, реализују „Програм подршке развоју занатства кроз самозапошљавање незапослених лица са евиденције бироа Бијељина“ (Програм), чија укупна вриједност износи 40.000,00 КМ.
Програм ће се финансирати удруживањем средстава партнера од чега Град Бијељина учествује у финансирању у износу од 20.000,00 КМ (50%) и Завод за запошљавање у износу од 20.000,00 КМ (50%).
 
2.  Предмет и намјена јавног позива
 
Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава за самозапошљавање 8 (осам) лица која траже запослење и пријављена су на евиденцију Завода за запошљавање, Биро Бијељина.
Подстицаји су намијењени:
 • Незапосленим лицима са евиденције Завода за запошљавање – филијала Бијељина, Биро Бијељина која се воде на евиденцији активне понуде радне снаге прије објављивања Јавног позива и која намјеравају да покрену самосталну занатску дјелатност;
 • Самосталним предузетницима који обављају занатску дјелатност као основно занимање на подручју града Бијељина, а који су регистровани након објављивања па до окончања Јавног позива код надлежног органа Града Бијељина и који су прије регистрације били пријављени на евиденцији активне понуде радне снаге код Завода за запошљавање – филијала Бијељина, Биро Бијељина прије објављивања Јавног позива.
Подстицајна средства могу се користити за набавку основних и обртних средстава, покриће трошкова покретања предузетничке дјелатности, уређење и припрему пословног простора.
 
 
3. Услови за остваривање права на подстицајна средства

 Право на подстицај имају незапослена лица са евиденције Завода за запошљавање Биро Бијељина, која испуњавају следеће услове:  
 
 • Да су настањени на подручју Града Бијељина и да су старији од 18 година,
 • Да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Биро Бијељина – евиденција активне понуде радне снаге прије објављивања Јавног позива, и да припадају једној од циљних група:
- демобилисани борци ВРС;
- ратни војни инвалиди ВРС;
- дјеца погинулих бораца ВРС;
- незапослена лица преко 40 година старости;
- жене жртве породичног насиља и ратне тортуре;
- незапослена лица у руралним срединама;
- штићеници домова који су завршили образовање;
- млади са ВСС без радног искуства
- млади са ВСС без радног искуства – дјеца погинулих бораца
- млади са ССС без радног искуства – дјеца погинулих бораца
- лица која се налазе на евиденцији дуже од 6 мјесеци;
- Роми.
 
 • Да нису били корисници подстицаја за самозапошљавање од стране ЈУ Завод за запошљавање РС филијала Бијељина, Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина или других средстава из Градског буџета, односно да нису користили бесповратна средства из других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања бизниса,
 • Право учешћа имају лица која су извршила регистрацију самосталне занатске предузетничке дјелатности (у складу са Листом занатских дјелатности) као основно занимање на подручју Града Бијељина након објављивања Јавног позива,  уз услов да су  прије регистрације дјелатности били на евиденцији активне понуде радне снаге код Завода за запошљавање – Биро Бијељина, прије објављивања Јавног позива,
 • Право на подстицај не може остварити лице подносилац захтјева или са њим повезана лица, које је обављало исту или сличну дјелатност и исту је одјавило у претходних 12 мјесеци прије објављивања Јавног позива,
 • Право на подстицај не могу остварити субјекти код којих се утврди злоупотреба додијељених средстава.
 
4. Критеријуми за додјелу подстицаја
 
Поступак додјеле подстицајних средстава проводи Комисија за провођење поступка Програма подршке партнерству у реализацији активних политика запошљавања и самозапошљавања Завода за запошљавање Републике Српске и Града Бијељина удруживањем средстава у 2020. години (у даљем тексту: Комисија), коју именује градоначелник. У састав Комисије именују се четири члана, од којих су два из Градске управе Града Бијељина и два из ЈУ Завод за запошљавање РС - филијала Бијељина.
Појединачни износ по подносиоцу пријаве за сваки подстицај утврђује Комисија у зависности од расположивих новчаних средстава предвиђених за подстицајне намјене, односно 5.000,00 КМ (петхиљадаКМ) појединачно или већи аликвотни дио уколико буде мање од 8 (осам) корисника подстицаја.
Комисија провјерава испуњеност услова из Јавног позива и у складу са утврђеним критеријумима и бодовима прави ранг листу и врши рангирање примљених пријава.  У случају да два или више апликанта имају исти број бодова, предност ће се одређивати према припадности лица циљним групама из члана 5. Правилника, а Комисија задржава право да затражи додатне доказе на основу којих ће извршити коначно рангирање.
У случају великог броја пријава које испуњавају услове Јавног позива и овог Правилника, средства ће бити додијељена до висине расположивих средстава према редосљеду на ранг листи.
У случају подношења захтјева за додјелу подстицаја од стране више лица који оснивају ортачку радњу, уколико исти испуњавају услове за додјелу, подстицаје могу добити сви ортаци у складу са одредбама овог Правилника.
Критеријуми по којима Комисија рангира подносиоце пријава и максималан број бодова који се може остварити по критеријумима су:
 
   Бодовна листа
Критеријум  Бодови
1. Вријеме незапослености  - активног тражења посла 3-12 мјесеци ............. 1 бод
13-24 мјесеца............ 2 бода
25-36 мјесеци............ 3 бода
преко 36 мјесеци...... 4 бода
2. Квалитет Бизнис плана 0,5 - 5 бодова
3. Лице са статусом дјетета погинулог борца ВРС  2 бода
3. Лице са статусом категоризованог демобилисаног борца ВРС 1 бод
5. Лице са инвалидитетом и РВИ РС  1 бод
6. Лице млађе од 30 година  1 бод
 
 
Врста дјелатности, утврђује се искључиво према регистрованој претежној дјелатности са Листе занатских дјелатности (Правилник о измјени Правилника о занатским дјелатностима: „Службени гласник Републике Српске“, бр. 90/18“ – исправка) која ће бити у прилогу Јавног позива.
 
Претежна дјелатност не може се мијењати у току уговореног периода.
У зависности од епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса корона, за подносиоце захтјева, а у циљу едукације и унапређења пословања организоваће се бесплатна обука за израду бизнис плана, који представља саставни дио тражене документације. Уколико обука не буде могла бити реализована, подносиоци захтјева самостално попуњавају бизнис план и предају га уз пријаву.
 
5. Дозначавање средстава 

Средства се дозначавају бесповратно по динамици:
 • 60% уговореног износа - до 30 дана од потписивања уговора,
 • 20% уговореног износа - 6 мјесеци од почетка пословања предузетника,
 • 20% уговореног износа - 12 мјесеци од почетка пословања предузетника.
 
6. Начин подношења пријаве и потребна документација
 
Пријава за додјелу подстицајних средстава за самозапошљавање подноси се на за то прописаном обрасцу који је обавезан и чини прилог уз Јавни позив (Прилог бр. 1), а биће доступан на званичној интернет страници Града Бијељина и ЈУ Завод за запошљавање РС.
Апликанти уз прописани образац пријаве прилажу следећа документа:
 
Обавезна документација:
1.Овјерена фотокопија Рјешења о регистрацији предузетника код Одјељења за привреду Града Бијељина (уколико је регистрована предузетничка дјелатност);
2. Овјерена фотокопија Рјешења о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи - ЈИБ (уколико је регистрована предузетничка дјелатност);
3. Увјерење о незапослености од Завода за запошљавање;
4. Овјерена изјава подносиоца о давању сагласности за објаву и коришћење личних података као резултата Јавног позива (саставни дио јавног позива – Прилог бр.2)
5. Овјерена изјава подносиоца да до датума подношења пријаве није користио бесповратна средства из других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања бизниса (саставни дио јавног позива – Прилог бр.3)
6. Бизнис план.
 
Додатна документација (зависно од статуса лица које подноси пријаву):
 
8. Доказ надлежног органа (увјерење) о утврђеном статусу дјетета погинулог борца ВРС;
9. Доказ надлежног органа (увјерење) о утврђеном статусу категорије демобилисаног борца ВРС;
10. Доказ о (увјерење) о утврђеном статусу ратног војног инвалида ВРС или статусу особе са инвалидитетом.
 
Образац пријаве за додјелу подстицаја у потпуности мора бити читко и у потпуности попуњен,  јер у противном  неће проћи административну провјеру.
 
 
7. Разматрање захтјева и закључење уговора 
Комисија провјерава испуњеност услова из Јавног позива и у складу са утврђеним критеријумима и бодовима прави ранг листу и врши рангирање примљених пријава.
На приједлог Комисије, Градоначелник доноси Одлуку о додјели подстицајних средстава. На Одлуку Градоначелника о додјели подстицајних средстава може се изјавити приговор Градоначелнику у писаној форми у року од осам дана.
Градоначелник или лице које он овласти са сваким корисником подстицаја појединачно закључује уговор којим се утврђују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава.
Прије потписивања уговора корисник подстицаја дужан је да достави сљедеће доказе:

        - Рјешење о регистрацији занатске предузетничке дјелатности као основно занимање,
       - Увјерење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ),
       - Образац ПД 3100 (пријава у Пореској управи РС),
       - Копију уговора са банком о отварању жиро рачуна.
 
Уколико корисник подстицаја, коме су одобрена средства, у  року 30 дана од потписивања обавјештења о одобравању средстава, не достави наведене доказе, сматраће се да је одустао од додијељеног подстицаја, а уговор неће бити потписан.
Корисник подстицаја приликом закључивања Уговора о додјели подстицаја обавезан је да достави бјанко потписану и овјерену мјеницу са потписаном мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења поврата подстицаја у случају неиспуњења уговорених обавеза и ненамјенског утрошка средстава.
У случају да неко од корисника подстицаја одустане од додијељених средстава, право на подстицај оствариће следећи рангирани подносилац пријаве.
Корисник подстицаја по потписивању Уговора о додјели подстицајних средстава је дужан да обавља регистровану дјелатност као основно занимање најмање 12 мјесеци, што ће бити предмет контроле од стране Комисије, као и додатних 6 мјесеци ради праћења самоодрживости занатске дјелатности.
 

 8. Обавезе корисника средстава 
 
Предузетници којима је одобрен подстицај обавезни су да дозначена новчана средства користе намјенски за реализацију пројекта.
Самостални предузетници – корисници подстицаја дужни су да надлежним одјељењима Градске управе и Завода за запошљавање Биро Бијељина у сваком моменту омогуће контролу намјенског коришћења подстицајних средстава и увид у сву потребну документацију.
Надзор над намјенским коришћењем средстава, током цијелог периода, утврђеног овим Правилником врши Комисија (у саставу најмање 2 (два) члана Комисије).
Корисник подстицаја може, у складу са законским прописима, извршити привремену одјаву рада која не може бити дужа од укупно 6 (шест) мјесеци у току 2 (двије) године пословања.
Ако корисник подстицаја  престане са обављањем дјелатности прије истека рока утврђеног уговором , дужан је да врати цјелокупан износ подстицајних средстава у року од 15 (петнаест)  дана од упућивања захтјева за поврат средстава. У случају да корисник подстицаја не изврши поврат новчаних средстава, Град Бијељина покреће поступак поврата уплаћених подстицаја судским поступком.
 

9. Начин и рок подношења пријаве и резултати јавног позива 
 
Пријаве са потребном документацијом достављају се у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној коверти путем протокола у пријемној канцеларији  Градске управе Града Бијељина или поштом на адресу: Град Бијељина - Одјељење за привреду, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76300 Бијељина са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ – Пријава  за остваривање подстицаја за развој занатства“.
Јавни позив ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, листу „Семберске новине“, на интернет страницама Града и Завода, као и на огласним таблама Градске управе и Бироа Бијељина.
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“, а крајњи рок за подношење захтјева је 20.12.2020. године.
Резултати овог Јавног позива биће објављени на огласним таблама и званичним интернет страницама Града Бијељина и Завода за запошљавање Републике Српске.
 
 
 10Остале напомене 
 
Јавни позив, образац пријаве, образац изјаве подносиоца о давању сагласности за објаву и коришћење личних података као резултата Јавног позива, образац изјаве подносиоца да до датума подношења пријаве није користио бесповратна средства из других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања бизниса, образац бизнис плана, Листа занатских дјелатности и Правилник о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој занатства кроз самозапошљавање незапослених лица са евиденције Завода за запошљавање Биро Бијељина, Правилник о измјени Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој занатства кроз самозапошљавање незапослених лица са евиденције Завода за запошљавање Биро Бијељина доступни су на интернет страницама Града Бијељина www.gradbijeljina.org и Завода за запошљавање www.zzzrs.net.
 
Додатне информације у вези јавног позива могу се добити у Одјељењу за привреду на број телефона 055/233-423, као и у Бироу Бијељина на број телефона 055/226-850.
 
 
 
Град Бијељина
 
__________________
Градоначелник Мићо Мићић
 
Број: 02-350-348/20
Датум: 01.12.2020. године
                        ЈУ Завод за запошљавање
                        Републике Српске
                        _________________
                        Директор Мирослав Вујичић
 
                        Број: 02.3.1/0601-1493-5/20
                        Датум: 02.12.2020. године